Skarga na wójta na bezczynność

Pytanie:

"Jako lokator mieszkania będącego własnością gminy zwróciłem się pismem z prośbą o naprawę sperforowanej, cieknącej rury wodociągowej w piwnicy budynku. Od 3 miesięcy nie ma reakcji ani odpowiedzi na pismo - rurę tymczasowo sam zabezpieczyłem przed wyciekiem wody. Jak zobligować gminę (wójta gminy) do naprawy wodociągu? Czy pismo skierowane do wójta jest wnioskiem w rozumieniu kpa czy zwykłym postępowaniem w sprawach cywilnych? Nie wiem czy na tego rodzaju pisma np. o przeglądy lub naprawy obciążające wynajmującego gmina ma obowiązek udzielać pisemnej odpowiedzi? Do kogo zatem mogę złożyć skargę na brak reakcji lub choćby odpowiedzi?"

Odpowiedź prawnika: Skarga na wójta na bezczynność

Gmina zobowiązania jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców w tym do ze spraw wodociągów i zaopatrywania w wodę (art. 7 § 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Poza tym w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zawarty jest konkretny obowiązek skierowany do właściciela, tu zakładając, że jest nim gmina, do zapewnienia sprawnego działania instalacji i urządzeń umożliwiających najemcy - lokatorowi korzystanie z wody (art. 6a § 1 w/w ustawy). Zakładając, że gmina nie wypełnia powyższego obowiązku, każdy może wnieść skargę na zaniedbanie w wykonywaniu przez nią zadań (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego). Skargę składa się do właściwego organu, którym w przypadku zaniedbań wójta jest rada gminy (art. 229 pkt 3 k.p.a.). Pamiętać należy, że w sytuacji gdy skarga zostanie skierowana do organu niewłaściwego, to jest on zobowiązany do przekazania jej niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie skarżącego, albo powiadomić go, który organ jest właściwy (art. 231 k.p.a.). W sytuacji gdy w sprawie nie toczy się postępowanie administracyjne, zostanie ono wszczęte jeżeli skarga pochodzi od strony i jest w konkretnej, indywidualnej sprawie (art. 233 k.p.a.). Organ powinien załatwić sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a.) O sposobie załatwienia sprawy organ winien zawiadomić skarżącego (art. 237 § 3 k.p.a.). W razie niezałatwienia skargi w czasie, o którym mowa powyżej, przysługuje skarżącemu zażalenie do organu wyższego stopnia, w tym wypadku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (art. 237 § 4). Wobec powyższego sprawa utrzymywania w należytym stanie wodociągów podlega sformalizowanemu postępowaniu administracyjnemu w ramach skarg i wniosków, uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podmiot zobligowany do rozpoznania skargi ma na to ściśle określony czas oraz jest zobowiązany do poinformowania skarżącego o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Sytuacja ta obejmuje również uznanie skargi za bezzasadną. W razie braku działań organu należy żalić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, później w grę może wchodzić skarga do sądu administracyjnego.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Włodek J. 2014-12-09 18:37:19

    Witam jestem mieszkanicem wsi twardorzeczki mam problem z wodą. Płaciłem na komitet budowy siec kanalizacyjnej od roku 1999 do między związku gminego,gmina odebrała 2010r sieci do urzytku ija do tej pory nimam wody ikazali mi zapłacic za przyłocze z odsetkami Wujt gminy na zebraniu obiecał do dwuch tygodni wode ido tej pory jej nie mam .Bardzo prosze o pomoc wtej sprawie Włodzimierz jezutek.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika