Skarga na wójta na bezczynność

Pytanie:

Jako lokator mieszkania będącego własnością gminy zwróciłem się pismem z prośbą o naprawę sperforowanej, cieknącej rury wodociągowej w piwnicy budynku. Od 3 miesięcy nie ma reakcji ani odpowiedzi na pismo - rurę tymczasowo sam zabezpieczyłem przed wyciekiem wody. Jak zobligować gminę (wójta gminy) do naprawy wodociągu? Czy pismo skierowane do wójta jest wnioskiem w rozumieniu kpa czy zwykłym postępowaniem w sprawach cywilnych? Nie wiem czy na tego rodzaju pisma np. o przeglądy lub naprawy obciążające wynajmującego gmina ma obowiązek udzielać pisemnej odpowiedzi? Do kogo zatem mogę złożyć skargę na brak reakcji lub choćby odpowiedzi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gmina zobowiązania jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców w tym do ze spraw wodociągów i zaopatrywania w wodę (art. 7 § 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Poza tym w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zawarty jest konkretny obowiązek skierowany do właściciela, tu zakładając, że jest nim gmina, do zapewnienia sprawnego działania instalacji i urządzeń umożliwiających najemcy - lokatorowi korzystanie z wody (art. 6a § 1 w/w ustawy). Zakładając, że gmina nie wypełnia powyższego obowiązku, każdy może wnieść skargę na zaniedbanie w wykonywaniu przez nią zadań (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego). Skargę składa się do właściwego organu, którym w przypadku zaniedbań wójta jest rada gminy (art. 229 pkt 3 k.p.a.). Pamiętać należy, że w sytuacji gdy skarga zostanie skierowana do organu niewłaściwego, to jest on zobowiązany do przekazania jej niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie skarżącego, albo powiadomić go, który organ jest właściwy (art. 231 k.p.a.). W sytuacji gdy w sprawie nie toczy się postępowanie administracyjne, zostanie ono wszczęte jeżeli skarga pochodzi od strony i jest w konkretnej, indywidualnej sprawie (art. 233 k.p.a.). Organ powinien załatwić sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a.) O sposobie załatwienia sprawy organ winien zawiadomić skarżącego (art. 237 § 3 k.p.a.). W razie niezałatwienia skargi w czasie, o którym mowa powyżej, przysługuje skarżącemu zażalenie do organu wyższego stopnia, w tym wypadku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (art. 237 § 4). Wobec powyższego sprawa utrzymywania w należytym stanie wodociągów podlega sformalizowanemu postępowaniu administracyjnemu w ramach skarg i wniosków, uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podmiot zobligowany do rozpoznania skargi ma na to ściśle określony czas oraz jest zobowiązany do poinformowania skarżącego o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Sytuacja ta obejmuje również uznanie skargi za bezzasadną. W razie braku działań organu należy żalić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, później w grę może wchodzić skarga do sądu administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Włodek J.

9.12.2012 18:37:19

Re: Skarga na wójta na bezczynność

Witam jestem mieszkanicem wsi twardorzeczki mam problem z wodą. Płaciłem na komitet budowy siec kanalizacyjnej od roku 1999 do między związku gminego,gmina odebrała 2010r sieci do urzytku ija do tej pory nimam wody ikazali mi zapłacic za przyłocze z odsetkami Wujt gminy na zebraniu obiecał do dwuch tygodni wode ido tej pory jej nie mam .Bardzo prosze o pomoc wtej sprawie Włodzimierz jezutek.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY