Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Pytanie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak to wynika z ustnie ogłoszonego wyroku i uzasadnienia, nie rozpatrzył części zarzutów podnoszonych w skardze. W ocenie skarżącego nie rozpatrzone zarzuty są istotne i mogły mieć wpływ na wynik sprawy. W sprawie skarga została oddalona. Czy można żądać uzupełnienia wyroku sądowego w zakresie nie rozpatrzonych zarzutów, jaki wówczas będzie termin do wniesienia skargi kasacyjnej (30 dni od ogłoszonego ustanie wyroku głównego; czy też od ogłoszonego wyroku dodatkowego w sprawie nie rozpatrzonych zarzutów)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym brak jest podstaw do złożenia skargi kasacyjnej, albowiem brak rozpatrzenia wszystkich zarzutów wniesionych przez stronę nie stanowi przesłanki z art. 174 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

  1. naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  2. naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie bowiem z wyrokiem NSA z 14 kwietnia 2004 r. (FSK 11/04, nipubl.), aby skarga kasacyjna mogła być przedmiotem merytorycznego rozpoznania, ma wskazywać konkretny przepis prawa materialnego naruszonego przez sąd, ze wskazaniem na czym, zdaniem skarżącego, polegała niewłaściwa wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie tego przepisu przez sąd, jaka powinna być wykładnia właściwa lub jaki inny przepis powinien być zastosowany, na czym polegało naruszenie przepisów postępowania sądowego i jaki istotny wpływ na wynik sprawy (treść orzeczenia) mogło ono mieć.

W przedmiocie skargi kasacyjnej proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z art. 134 w/w ustawy, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu (art. 157 § 1 w/w ustawy). W związku z tym, że sąd nie jest związany granicami skargi, w/w sytuacji będzie miała miejsce jeżeli sąd nie wydał rozstrzygnięcia w co do wszystkich aktów i czynności objętych zakresem skargi, nawet jeżeli byłaby ona bezzasadna. Nie można jednak żądać uzupełnienia wyroku, jeżeli sąd nie uwzględnił wszystkich żądań zawartych w skardze.

W związku z powyższym, naszym zdaniem, strony mogą wnieść wniosek o uzupełnienie wyroku w terminie 14 dni o ogłoszenia wyroku, uzasadniając, iż sąd nie orzekła o całości skargi. Przypominamy również, ze strona nie może wybierać według swojego uznania z jakiego środka odwoławczego skorzysta. Aby zaskarżyć dane orzeczenia muszą zająć odpowiednie (wyraźnie wskazane w ustawach) przesłanki do skorzystania z konkretnego środka odwoławczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: