Przekazanie sprawy właściwemu organowi

Pytanie:

Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości (art. 65 kpa) powinno być wydane wobec organu właściwego i jedynie przesłane do wiadomości wnoszącego sprawę, czy też należy wydać je w stosunku do wnoszącego, odczekać 7 dni na to ,aby mógł je zażalić i zwykłym pismem po upływie tego terminu przekazać sprawę organowi właściwemu? Kto powinien być stroną takiego postanowienia - organ właściwy, czy też osoba, która wnosi sprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przekazanie sprawy organowi właściwemu następuje w formie postanowienia, które powinno zostać doręczone stronie na piśmie, gdyż przysługuje jej od niego zażalenie.

Postanowienie powinno zawierać oznaczenie organu administracji państwowej i strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, osnowę i datę postanowienia oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego. Nie wystarcza, gdy strona otrzymuje od organu administracji zawiadomienie o wydaniu postanowienia. To postanowienie musi być jej doręczone. Gdy na postanowienie służy stronie zażalenie, postanowienie powinno zawierać ponadto zwięzłe uzasadnienie oraz pouczenie o trybie wniesienia zażalenia. Samo postanowienie wystarcza więc do przekazania sprawy i przekazanie to następuje bez siedmiodniowej przerwy w postępowaniu. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje bowiem wykonania postanowienia. Jednakże organ administracji państwowej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. Postępowanie może się więc toczyć bezpośrednio po przekazaniu sprawy, co nie przeszkadza w złożeniu zażalenia przez stronę. Postanowienie jest władczym aktem organu administracji o charakterze indywidualnym. Postanowienie może dotyczyć zarówno stron, jak i innych uczestników postępowania, jak np. postanowienie o ukaraniu grzywną świadka lub biegłego. W tym sensie można wiec powiedzieć, że “stroną” postanowienia o przekazaniu jest strona postępowania administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 22.12.2013

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

  Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy (...)

 • 2.4.2012

  Kontrola podatkowa dokumentów kontrahenta podatnika

  Zgodnie z art. 274c Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność (...)