Zażalenie

Pytanie:

"W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą podjęcia uchwały przez wspólników o zawieszeniu działalności a wpisaliśmy ją jako datę zawieszenia działalności. Sąd gospodarczy oddalił nasz wniosek w uzasadnieni napisał iż wnioskodawca jako datę zawieszenia wykonywania działalności wskazał 25 stycznia 2012 r., natomiast wniosek został złożony do sądu w dniu 27 stycznia 2012 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 6 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, data zawieszenia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. W pouczeniu postanowienia jest klauzula: na orzeczenie Referendarza Sądowego służy skarga wnoszona w terminie 7 dni. Czy jest możliwość złożenia skargi i złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku KRS Z-62 i uzyskania zawieszenia działalności gospodarczej z datą prawidłową tj. na dzień 27 stycznia 2012 r. Bo w wypadku ponownego złożenia wniosku z datą majową skutkowałoby obowiązkiem zapłacenia składek do ZUS za 4 miesiące. "

Odpowiedź prawnika: Zażalenie

Zgodnie z art. 14 a ust. 8 u.s.d.g. zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym

Postępowanie dotyczące wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało uregulowane zarówno w ustawie o KRS, jak i Kodeksie postępowania cywilnego. Ustawy te nie przewidują żadnych wyjątków, czy też szczególnego trybu postępowania w przypadku mylnego wypełnienia formularzy o wpis w KRS-ie. Jedynie ustawa o KRS wskazuje w art. 19, kiedy następuje zwrot wniosku w związku z jego brakami formalnymi. Wniosek nieprawidłowo wypełniony podlega zwrotowi. Jednakże przez nieprawiddłowe wypełnienie należy rozumieć wypełnienie w sensie formalnym, a zatem np. opuszczenie jakiejś rubryki w formularzu, a nie wypełnienie w sensie materialnym, jak ma to miejsce w przypadku daty wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe w rozpatrywanym przypadku nie jest możliwe uzyskanie daty wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej na dzień 27 stycznia 2012 r. w wyniku wniesienia skargi na postanowienie o oddaleniu wniosku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • paweł 2023-01-28 10:22:54

    A jaka jest podstawa prawna rozpatrzenia wniosku w ramach otwartego postępowania?

  • kris 2014-05-27 08:50:02

    Oczywiście, ze złożenie skargi nie bedzie skuteczne. Pamiętać jednak należy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zarządzenia czy postanowienia Referendarza mamy mozliwość złożenia poprawinego wniosku ze zmieniona Uchwałą. Referendarz ma wówczas obowiązek rozpoatrzyć wniosek Spółki w ramach otwartego postępowania.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika