Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym Rejestrem Sądowym opisuje ustawa o KRS.

KRS składa się więc z:

 1. rejestru przedsiębiorców,

 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kto prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy?

Rejestry prowadzone są przez sądy gospodarcze, jednostki sądów rejonowych. Swoją właściwością wspomniane sądy rejestrowe obejmują one obszar bądź całego województwa, bądź jego części. Jednak sądy nie działają w tym zakresie same. W związku z tym, że sądy rejestrowe prowadzą Rejestr w systemie informatycznym, obsługę KRS zapewnia Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, która jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się ona z centrali i oddziałów, które działają przy sądach rejestrowych.

Zadaniem Centralnej Informacji jest:

 1. prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 

 2. udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, 

 3. utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym. 

Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których we właściwym dziale rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości.

W celu ułatwienia zainteresowanym dostępu do sądów rejestrowych, zwłaszcza w sprawach mniej skomplikowanych, za które ustawodawca uznał tworzenie spółek jawnych, wykonywanie niektórych czynności związanych z prowadzeniem rejestru zostało powierzone gminom jako zadania zlecone. Czynności te polegają na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Należy podkreślić, że gminy są obowiązane jedynie do zapewnienia dostępu do informacji i formularzy. Nie mają natomiast nie tylko żadnego obowiązku, lecz także kompetencji do udzielania zainteresowanym pomocy w wypełnianiu formularzy czy też udzielania porad co do tego, w jakiej wysokości uiścić w konkretnej sprawie opłatę, czy też jak zaklasyfikować dany rodzaj działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prawidłowe wykonywanie przez gminy powyższego zadania zleconego powinno więc polegać jedynie na wydawaniu zainteresowanym formularzy, o których wyżej mowa, oraz wywieszeniu, wyłożeniu do wglądu lub wydawaniu wyciągów z właściwych przepisów zawierających określone wyżej informacje.

Jakie funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie podstawowe funkcje, informacyjną i legalizacyjną.

Funkcja informacyjna KRS to nic innego, jak wspomniane już wyżej udostępnianie określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy też sposobie jego reprezentowania. Daje to możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi przedsiębiorców, które mają znaczenie dla dokonywanych z nimi transakcjami. Znajomość tych danych może niejednokrotnie ustrzec potencjalnego kontrahenta przed niepożądanymi skutkami ryzyka ekonomicznego i prawnego.

Funkcja legalizacyjna KRS-u z kolei to wynik tego, iż dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwilą wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).

Czy Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny?

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Gdzie znajdują się wydziały rejestrowe?

Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzone zostały w 21 Sądach Rejonowych:

 • 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103;

 • 43-300 Bielsko – Biała, ul. Bogusławskiego 24;

 • 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 64 a;

 • 42-200 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

 • 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

 • 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23;

 • 40-040 Katowice, ul. Lompy 14;

 • 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44;

 • 75-626 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34;

 • 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7;

 • 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

 • 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37;

 • 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 70;

 • 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a;

 • 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6;

 • 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4;

 • 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 31;

 • 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31;

 • 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100;

 • 53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16-20;

 • 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8.

Pamiętaj, że:

 • KRS jest zbiorem obejmującym przede wszystkim dane dotyczące samego istnienia danego podmiotu, jego charakteru prawnego, firmy, siedziby, przedmiotu działalności, kapitału, itp.,

 • Odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS wydawane przez Centralną Informację KRS mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, za czynności te oraz za udzielanie informacji, Centralna Informacja pobiera opłaty,

 • Centralna Informacja nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych w zakresie dokonywania wpisów do rejestru, są one bowiem dokonywane na podstawie postanowienia sądu rejestrowego,

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uważany jest za dokonany z chwilą zamieszczenia objętych nim danych w rejestrze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami)


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • maidsnyc@yandex.c 2023-01-15 11:51:04

  Greetings . Maid service at home and Best Spring Cleaning Service the company more than 14 years. We are working with all kinds of customers: oilindustry enterprises , medical . We carry outclean up Pool cleaning, spa. We guarantee fulfillment required deadlines and security any property . You can order at the firm regular Dry cleaning carpets,Maid service and Spring Cleaning. Our specialized international enterprise individually for all clients and calculating for cleaning starting from area apartment . Petit-year-old skill in such areas as cleaning can give an opportunity Maid service in my area foresee highly probable obstacles , arising in progress clean up Cleaning cleaning and Spring Cleaning and Maid service country house , apartments . Working with most modern furnishings and highly professional cleaning products, our employees and Best Spring Cleaning Service getting ideal results and always ready cleaning as, for example, in city and country dwellings and cottages. Offers firms interesting those clients who highly appreciates their free time and not at all intends to lose it on tidy Cleaning and tidying up. Call or write to our mail , in order find out price and place an order for remove House cleaning, Maid service in my area, Best Spring Cleaning Service and Maid service. In home cleaning company - excellent daily maid - it is actually effortless, convenient and budget-friendly with our provider. Leave the cleanliness leaders to home cleansing Brooklyn! Our experts make use of qualified detergents and also technological devices of global suppliers in our work and also carry out an excellent project along with cleansing of any intricacy. 8] Collaboration along with the provider is actually the surety of an impressive, successful as well as dependable cleaning of qualified house cleansing and bordering places. Presently, home cleaning services from our firm are actually used in New Jacket. Value and also you the real benefits and sensible advantages of our company proposition. By authorizing a long-lasting company arrangement with our company, you will definitely be able to leave the necessity to sustain a sizable personnel of technical staff, which, subsequently, are going to optimize costs. The price of the complicated, daily, basic house cleansing of Staten Isle, done by our workers, will definitely regularly be actually less than the cost of earnings for cleaning services, the purchase of cleaning items and also devices. 6] Leave behind a request on the web site, define your title or firm title, call phone number and also date of planned cleaning, leave your desires and criteria in an information to the manager if necessary, at that point our professional is going to call you in the fastest opportunity and also specify the day, time and also work place!

 • Jacek 2021-01-04 08:38:17

  Beznadzieja krs istna duplikacja. W ceidg sa dane firm. Kolejny wymysl dla lololo podtrzymania pracy w polsce napedzaniu koniuktury sektora administracji. Krs czytany sylabami nie pisanymi nie jako kaeres ale kers z F1. Mialby sens i porzytek gdyby mial inne funkcje. Przyspieszenie gospodarcze Finansowe zabezpieczenie prawne Przy zachowaniu obecnej funkcji

 • Grażyna 2012-10-07 19:28:26

  Mam pytanie , jestem pracownikiem kantoru przy kontroli miałam aktualny dokument o niekaralności , dokument o niekaralności z przed kilku lat nie posiadałam, panie z kontroli powiedziały , że za to grozi kara 5000zł , czy to jest możliwe i jak długo należy taki dokument trzymać .


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika