Pozwolenie na broń palną

Pytanie:

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety próbę tą udaremnił mi przejeżdżający patrol policji. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,96 mg/l alkoholu, czyli zgodnie, z KK popełniłem przestępstwo z art. 178a § 1. Teraz czeka mnie rozprawa, pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i prawdopodobnie kara grzywny. Nadmieniam, iż nigdy nie byłem karany nawet mandatem za wykroczenie drogowe. Był to jednorazowy incydent spowodowany chęcią uchronienia samochodu przed wandalami, którzy już kilkakrotnie zniszczyli mi pozostawione auto przed domem w nocy. Czy w takiej sytuacji będę mógł uzyskać pozwolenie na broń palną myśliwską?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 15 ustawy o broni palnej i amunicji (Dz. U. 2004 r., Nr 52 poz. 525) określa przesłanki negatywne, które stoją na przeszkodzie wydania pozwolenia na broń palną. Pozwolenie nie będzie więc wydane m.in. osobom, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Przestępstwo prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków w systematyce kodeksu karnego zaliczone zostało do grupy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zatem zasadniczo nie jest to czyn z grupy przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, co oznaczałoby, że skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie stało na przeszkodzie w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Nie jest jednak przesądzone bezproblemowe uzyskanie pozwolenia na broń w przypadku skazania za czyn z art. 178a kk. Jeśli organ administracji wykazałby istnienie związku przyczynowo - skutkowego między popełnieniem określonego przestępstwa, a uzasadnioną obawą użycia broni w sposób sprzeczny z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, to miałby prawo odmówić wydania pozwolenia na broń. Ustawodawca bowiem tylko przykładowo uznał, że osobami, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego są te osoby, które zostały skazane za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Świadczy o tym zwrot „w szczególności” użyty w art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy o broni palnej i amunicji. Ponadto jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2009 r. (sygn. VI SA/Wa 78/2009) „Kategoria przestępstw przeciwko życiu zdrowiu lub mieniu, wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, nie ogranicza się do przestępstw bezpośrednio tak stypizowanych w przepisach Kodeksu karnego, czyli do przestępstw ujętych w rozdziałach XIX i XXXV Kodeksu. Z żadnego przepisu prawnego nie wynika, aby określenie tych przestępstw w ustawie o broni i amunicji ograniczało się tylko do przestępstw stypizowanych w powołanych rozdziałach kk., a dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział XIX) oraz mieniu (rozdział XXXV). Niewątpliwie w praktyce związek taki (przestępstwa i jego typizacji zgodnej z kk.) ma charakter przeważający. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że istnieje wiele przestępstw stypizowanych w Kodeksie karnym w inny sposób, ujętych w innych rozdziałach Kodeksu niż wyżej wskazane, w których wprost mówi się o skutkach związanych z narażeniem życia zdrowia lub mienia, i które również mogą stanowić podstawę cofnięcia pozwolenia na broń na z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji.Trafnie wskazuje J. Piórkowska-Flieger w Komentarzu do Kodeksu karnego (Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.) „Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz.” Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784), że przedmiotem ochrony art. 178a kk jest bezpieczeństwo w komunikacji, a w konsekwencji życie, zdrowie człowieka oraz mienie.

Oczywiście organ wydający pozwolenie będzie musiał wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności związane z popełnionym przestępstwem, jak również inne dotyczące Pana osoby i wtedy wyda stosowną decyzję. Organy Policji powinny też za każdym razem wykazać, w jaki sposób fakt, że posiadacz pozwolenia na broń popełnił przestępstwo uzasadnia obawę, że użyje on tej broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego (wyrok WSA z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. II OSK 191/2008). W innym orzeczeniu sąd wskazał, że Dopuszczenie się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości rodzi uzasadnioną obawę, że w takim samym lub podobnym stanie może on korzystać z posiadanej broni, czyli w rezultacie używać jej z narażeniem życia i zdrowia innych osób, a więc w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. VI SA/Wa 2151/2008; podobne stanowisko zajął ten sam sąd w orzeczeniu z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. VI SA/Wa 1641/2008).

W związku z powyższym będą istnieć podstawy do odmowy wydania Panu pozwolenia na broń myśliwską. Konieczne jednak będzie wykazanie, że fakt skazania za przestępstwo z art. 178a kk uzasadnia obawę, że skazany za to przestępstwo posiadacz broni użyje jej w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gladiator

2.2.2014 8:30:32

Re: Pozwolenie na broń palną

Ludzie....na dobrą sprawę z jakiej racji mamy pytać się komunistycznego urzędnika naco nam broń palna? Ot poprostu chcę ją mieć-przecież nie jestesmy ubezwlasnowolnieni i jesteśmy rzekomo wolnymi ludzmi...a zatem co komu do tego??Ważne abym nikomu krzywdy nie zrobił.Kuchennym nożem też można nabroić...Kupuje sie na lewo i po krzyku bo latanie po komisariatach z teczką pełną próśb i uszasadnien niczego nie rozwiąże.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.5.2010

  Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)

 • 10.5.2018

  Powstanie System Rejestracji Broni

  MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami (...)

 • 15.4.2018

  Broń dla wojsk obcych

  Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

 • 20.2.2018

  Wyposażymy obce wojska?

  Żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej (...)

 • 21.8.2018

  Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)