Umorzenie decyzji

Pytanie:

Została podjęta przez powiatowy organ nadzoru budowlanego ostateczna decyzja dotycząca wykonania bez pozwolenia schodów zewnętrznych. Inwestor wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, zdaniem inwestora, nie nastąpiło skuteczne doręczenie decyzji. Pomimo wniosku strony organ nadzoru budowlanego z urzędu, w trybie art. 145 par. 1 pkt 8 Kpa, uchylił własną decyzję w sprawie wykonania schodów i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe (art. 105 par. 1 Kpa) ze względu na to, że było ono prowadzone w oparciu o niewłaściwą podstawę prawa materialnego. Umorzenie postępowania nastąpiło w zakresie art. 51 Prawa budowlanego. Organ doszedł do wniosku, że w sprawie winien mieć zastosowanie bardziej rygorystyczny przepis art. 48 Prawa budowlanego. Decyzja o umorzeniu postępowania stała się ostateczna. Następnie, w tej samej sprawie, organ wszczął postępowanie również z urzędu i prowadzi sprawę w kierunku zastosowania art. 48 Prawa budowlanego. Czy organ. po uchyleniu w trybie nadzwyczajnym i umorzeniu własnej decyzji w sprawie samowolnej budowy schodów, może następnie wznawiać postępowanie w tej samej sprawie? Przecież umarzając postępowanie z art. 105 par. 1 Kpa jako bezprzedmiotowe wydał już jedną decyzję merytoryczną. Czy, w tej sytuacji nowa decyzja podjęta po ponownym wszczęciu postępowania, nie będzie drugą decyzją w tej samej sprawie? Dodaję, że ani stan prawny, ani faktyczny nie zmienił się. Nie zmieniły się również strony postępowania. Czy ostateczna decyzja podjęta w wyniku postępowania nadzwyczajnego dotycząca poprzedniego umorzenia postępowania z art. 145 par. 1 Kpa może być wzruszona (stwierdzona jej nieważność) z art. 156 z powodu rażącego naruszenia prawa? Czy można w nieskończoność ciągnąć tryby nadzwyczajne dotyczące wzruszania kolejnych decyzji? Przecież urąga to zasadzie trwałości decyzji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tryby nadzwyczajne zmierzają do usunięcia z obrotu wadliwej decyzji ostatecznej.

W omawianym przypadku, w wyniku wznowienia postępowania wszczętego z urzędu została uchylona decyzja wydana na podstawie postanowienia, które zostało wydane w oparciu o nieprawidłową podstawę prawną (postanowienie to zostało prawdopodobnie uchylone). Decyzja ta jako uchylona została wycofana z obrotu prawnego.

Zasadą jest, iż w wyniku postępowania wznowieniowego, organ powinien, jeżeli uzna, iż są ku temu podstawy uchylenia, uchylić decyzję i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. W literaturze przyjmuje się również, że można również wydać decyzję umarzającą postępowanie, jeżeli nie można załatwić sprawy poprzez wydanie decyzji merytorycznej.  W sytuacji omawianej nie jest możliwe wydanie decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy ze względu na to, iż odpadła podstawa prawna do wydania takiej decyzji. W omawianym przypadku organ umorzył postępowanie, gdyż ze względu na brak odpowiedniego postanowienia nie było podstaw do wydania decyzji.

Decyzja o umorzeniu postępowania nie rozstrzyga sprawy co do istoty.  (por. Wyrok NSA z 5 września 2002 r. Sygn. Akt SA/Sz 3020/2000).

W związku z powyższym, jeżeli zaistnieją przesłanki do podjęcia decyzji, może zostać wszczęte postępowanie w sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: