Ostateczność decyzji organu odwoławczego

Pytanie:

"Kiedy decyzja administracyjna wydana przez organ odwoławczy staje się ostateczna? Czy z chwilą jej podjęcia czy też z chwilą jej doręczenia stronie postępowania?"

Odpowiedź prawnika: Ostateczność decyzji organu odwoławczego

O ostateczności decyzji decyduje możliwość odwołania się w administracyjnym toku instancji. W przypadku wydania decyzji przez organ odwoławczy nie przysługuje już odwołanie i decyzja staje się ostateczna. Dokładny moment nabycie przez decyzję charakteru ostatecznego wyznacza reguła, zgodnie z którą organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Prawny skutek decyzji na zewnątrz rozpoczyna się bowiem z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia i dopiero od tej chwili organ, który decyzję wydał, jest nią związany. Organ administracji jest związany wyłącznie taką decyzją, która została w prawidłowy sposób doręczona lub ogłoszona.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • AK47 2016-04-09 12:09:56

    Tadeusz Leśniak popieram

  • scoor 2012-08-31 13:41:08

    NIe zgadzam się z komentarzem wyżej - przywołane orzeczenie do sygn. I OSK 443/08 nie daje podstaw do takiego stwierdzenia albowiem podstawą sprawy była jedynie prawomocność orzeczenia jako przesłanka terminu do wniesienia wniosku o wznowienie post. - nie ma tam słowa o ostatecznosci decyzji

  • Tadeusz Leśniak 2012-01-11 16:08:38

    1. Zgodnie z art.16 §1 kpa "decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne". Podobnie, 2. "stosownie do art.168 §1 ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Sytuacja taka ma miejsce bądź to w przypadku wydania orzeczenia przez sąd, od którego środków zaskarżenia nie przewidują przepisy wskazanej ustawy, bądź w sytuacji, gdy strona nie skorzystała w zakreślonym terminie z przysługujących jej środków procesowych [odwołanie, skarga, zażalenie]. W konsekwencji, za datę uprawomocnienia się orzeczenia [a w wypadku decyzji - uzyskania przymiotu ostateczności] należy uznać pierwszy dzień, w którym od orzeczenia [decyzji] nie przysługuje żaden środek odwoławczy. [..] Data pierwszego dnia po upływie terminu do wniesienia środka odwoławczego pozostaje datą uprawomocnienia się tego orzeczenia" (postanowienie NSA z 2008-04-18; I OSK 443/08). Krótko mówiąc, decyzja/orzeczenie stronie staje się ostateczna/prawomocne, gdy nie można się od nich w żaden sposób odwołać albo gdy nie odwołałeś się od nich w przewidzianym przez prawo terminie przewidzianym - licząc od dnia doręczenia danej decyzji/orzeczenia. Przy okazji: decyzje wydają organy administracji, również II instancji (np.dyrektor izby skarbowej), a orzeczenia (wyroki, postanowienia) - sądy.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika