e-prawnik.pl Porady prawne

Podpis a ważność decyzji administracyjnej

Pytanie:

Otrzymałem decyzję wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Problem polega na tym, że jest to decyzja opatrzona nie oryginalnym, lecz skserowanym podpisem wójta gminy. Oryginale są tylko pieczątki gminy i wójta. Czy decyzja wójta gminy jest prawnie ważna? Czy może stanowić uzasadniony powód do odwołania się od niej do wojewody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podpis a ważność decyzji administracyjnej

15.1.2008

Zgodnie z przepisem art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Jak wynika z powyższego, obligatoryjnym elementem ważnej decyzji administracyjnej jest podpis organu wydającego taką decyzję. W zakresie formy podpisu wypowiadał się naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 2000 roku sygn. akt II SA/Gd 954/98. NSA uznał, iż decyzja, na której zamiast odręcznego podpisu umieszczono faksymile podpisu, nie jest podpisana i jest nieważna z mocy art. 156 § 1 pkt 7 kpa. Wobec powyższego, w świetle zadanego pytania należy uznać, iż brak własnoręcznego podpisu organu na decyzji wpływa na jej ważność i jest podstawą do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności tej decyzji w oparciu o przepis art. 156 § 1 pkt 7 kpa (Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ