e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

Pytanie:

13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes wszczął postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Do obecnej chwili brak zakończenia wszczętego postępowania i odpowiedzi na złożony wniosek. Czy można skierować i do kogo skargę na milczenie Prezesa URE? Jaka jest postawa prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

6.6.2003

Ustawa prawo energetyczne stanowi, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki realizuje zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Jest on centralnym organem administracji rządowej powoływanym na okres 5 lat przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy między innymi rozstrzyganie sporów. Jednak zakres tych sporów to sprawy dotyczące ustalania warunków świadczenia usług, odmowy przyłączenia do sieci, odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła albo nieuzasadnionego wstrzymania ich dostaw rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony. W/w rozstrzygnięcie podejmowane jest w formie decyzji lub postanowienia. Strona niezadowolona z decyzji Prezesa URE wydanej w ramach rozstrzygania spraw spornych, o których mowa, może wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu antymonopolowego. Nie ma tu możliwośći wniesienia zażalenia na postanowienie Prezesa URE w sprawach spornych, jednak możliwe jest wniesienie zażalenia na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Porszę jednak pamięać, iż - jak wynika z Pana opisu - postępowanie tutaj zostało wszczęte i nie ma w związku z tym bezczynnośći Prezesa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ