Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Pytanie:

W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o drogach publicznych stanowi, iż wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań należy: 1) w wypadku budowy lub modernizacji drogi - do zarządu drogi, 2) w pozostałych wypadkach - do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządu drogi. Utrzymywanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Opierając się jednak na Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2003 r. IV SA 2605/2000, w którym znajdujemy "Uzyskanie przez inwestora uzgodnienia o jakim mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) nie może zastępować wydanej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) zgody zarządu drogi na dysponowanie nieruchomością, w tym wypadku pasa drogowego, na cele budowlane, stosownie do wymogu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Decyzje, bowiem wydane w oparciu o art. 29 ustawy o drogach publicznych wydawane są w ramach tzw. uznania administracyjnego, a więc od uzasadnionej oczywiście woli organu uzależnione będzie wydanie decyzji pozytywnej bądź negatywnej. Stąd treść tych decyzji nie może być przedmiotem domniemania" należy stwierdzić, iż kwesita ewentualnej odmowy zgody na wjazd na posesję jest sprawą uznaniową. Jest tak tym bardziej, iż ustawa nie wskazuje wporst przyczyn, a powodu których możliwa byłaby taka odmowa. Nadto proszę pamiętać, iż zgoda na zjazd powinna zostać udzielona właściwie równolegle z zatwierdzeniem projktu budowlanego (udzielenie pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej). O tym, iż decyzja wykonaniu zjazdu w pasie drogowym ma charakter uznaniowy świadczy także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 1997 r. II SA 3036/95 ONSA 1998/1 poz. 12: "Decyzja zarządu drogi w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu z drogi krajowej do przyległej nieruchomości ma charakter uznaniowy".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

qwerty

31.7.2013 22:44:29

Re: Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Uznaniowy, ale zgodny z 107 1 i 4 KPA. Zasada bezpieczeństwa ruchu jest podstawowym wykładnikiem decyzji {w tle rozporządzenie war. techniczne ...drogi}


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 19.6.2017

  Uzupełnisz wniosek o żądaną decyzję

  W Kodeksie postępowania administracyjnego pojawił się obowiązek informowania strony o niespełnionych przesłankach, zanim wydana zostanie decyzja odmowna. Celem informacji o niespełnieniu (...)

 • 15.5.2019

  Kara za niechciane telefony z zaproszeniami

  Spółka Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska) dzwoniła do konsumentów, mimo że się na to nie zgodzili. Urząd nałożył za to karę finansową. Przedsiębiorco - zgodę (...)

 • 7.9.2018

  Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

  Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Dowiedz się, jakie drogi są publiczne, kto zajmuje się zarządzaniem drogami i jakie ma zadania oraz jakie są (...)