Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Pytanie:

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy taka decyzja jest ważna?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Decyzje - wydane przez pracowników z upoważnienia wójta - powinny zawierać podstawę prawną, z której wynika upoważnienie dla danej osoby, oznaczenie właściwego organu (będzie nim nadal wójt) oraz podpis upoważnionej osoby z zaznaczeniem, iż działa "z upoważnienia Wójta Gminy X". Brak zaznaczenia działania z upoważnienia powinien skutkować uchyleniem danego aktu, jako wydanego przez osobę niebędącą upoważnioną do jego wydania lub stwierdzenia nieważności. Brak wskazania, iż dana osoba działała z upoważnienia, ma charakter istotnej wady decyzji (komentarz K. Bandarzewskiego do ustawy o samorządzie gminnym). Podpisanie decyzji przez "sekretarza gminy z upoważnienia wójta" jest zatem dopuszczalne i nie wpływa na ważność decyzji, jeśli sekretarz gminy był prawidłowo upoważniony do wydawania tych decyzji w imieniu wójta i zostały zachowane warunki opisane powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.11.2004

  Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • 21.3.2017

  Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta przez parlament - określa zasady weryfikacji decyzji (...)

 • 18.9.2008

  Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

  Zgodnie z generalną zasadą zawartą w Kodeksie postępowania administracyjnego,decyzja ostateczna może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postepowania nalezy do szczególnych środków uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Żądanie wznowienia może być uzasadnione ściśle okreslonymi w przepisach okolicznościami. (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)