Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyspieszy rozstrzygnięcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, w tym służących usprawnieniu oraz przyspieszeniu procedur administracyjnych.

Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobecnowoczesnej administracji. Wydłużający się czas trwania postępowań nierzadkodezorganizuje plany, zaś w przypadku przedsiębiorców może oznaczać odkładanie w czasie inwestycji czy nawet rezygnację z nich. Nowelizacja wprowadziła więc kilka rozwiązań, które mają pozwolić szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji. Przewiduje np., że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny – bez korzystania z niego można teraz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Kiedy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zastępuje odwołanie od decyzji w tych sprawach, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji. Chodzi przede wszystkim o decyzje wydawane w I instancji przez ministrów w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Kategoria ta obejmuje nie tylko członków Rady Ministrów, ale też kierowników urzędów centralnych i urzędy im równorzędne. Przykładowo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moż­na złożyć w przypadku decyzji wydanych w I instancji przez: Ministra Roz­woju i Finansów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisję Nadzoru Finansowego czy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro­nicznej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje także od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Samorządowe Kolegium Od­woławcze (SKO).

Dotąd, jeśli decyzja wydana np. przez Ministra Rozwoju i Finansów nie satysfakcjonowała strony, to aby zaskarżyć ją do sądu administracyjnego (WSA), trzeba było w­pierw złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero decyzja rozstrzygająca ten wniosek, np. utrzymująca w mocy „pierwszą” decyzję, mogła być zaskarżona do WSA.

Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. SKO działa najczęściej jako organ odwoławczy (wydaje decyzję dopiero w II instancji). Sytuacje, gdy SKO jest organem I instancji są rzadkie, dotyczą np. stwierdzenia nieważności decyzji organów samorządowych.

Jeśli w postępowaniu uczestniczy kilka stron, to może zdarzyć się, iż jedna z nich zwróci się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a inna – wniesie skargę do WSA na tę samą decyzję. W takiej sytuacji organ powi­nien potraktować skargę do WSA jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym stronę, która wniosła skargę, należy niezwłocznie za­wiadomić. Oba wnioski organ powinien rozstrzygnąć łącznie – decyzją wydaną na podstawie art. 138 K.p.a.

W razie gdy złożony w terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wpłynie do organu już po przekazaniu skargi innej strony do WSA – organ powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sąd. Sąd w takim przypadku zwróci organowi skargę wraz z aktami sprawy – aby organ mógł rozpoznać ją jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co to oznacza dla strony?

Do strony należy decyzja, jaką drogę zaskarżenia wybrać:

  1. może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra czy SKO na dotychczasowych zasadach; ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji; do WSA może wtedy zaskarżyć dopiero decyzję, która rozstrzygnie jej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. jeśli nie chce korzystać z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może od razu skorzystać ze skargi do WSA. Termin do jej wniesienia wynosi 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pouczenie od organu

Pouczenie w decyzji wydawanej przez ministra bądź SKO powinno infor­mować zarówno o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i o możliwości zaskarżenia decyzji skargą do WSA bez korzy­stania z tego prawa oraz o wysokości wpisu od skargi. Pouczenie takie może brzmieć następująco: "Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorę­czenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów. Wpis od skargi wynosi 200 złotych".


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Czarek

25.7.2017 17:31:43

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Artykuł nie wyjaśnia sprawy a mianowicie. Np. w SKO toczy się postępowanie o unieważnienie decyzji Wójta. W trakcie inwestor wnosi wniosek o zawieszenie postępowania. Strony postępowania składają sprzeciw. SKO wydaje postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania a na końcu dopisuje w danym postanowieniu że,,stronie służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy''. Czy to jest zgodne z K.p.a? Art. 142 K.p.a mówi nam co innego. Czy działanie SKO nie prowadzi do postępowania wpadkowego? aby przedłużyć postępowanie na kilka lat aż sprawa dojdzie do NSA?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: