Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyspieszy rozstrzygnięcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, w tym służących usprawnieniu oraz przyspieszeniu procedur administracyjnych.

Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobecnowoczesnej administracji. Wydłużający się czas trwania postępowań nierzadkodezorganizuje plany, zaś w przypadku przedsiębiorców może oznaczać odkładanie w czasie inwestycji czy nawet rezygnację z nich. Nowelizacja wprowadziła więc kilka rozwiązań, które mają pozwolić szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji. Przewiduje np., że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny – bez korzystania z niego można teraz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Kiedy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zastępuje odwołanie od decyzji w tych sprawach, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji. Chodzi przede wszystkim o decyzje wydawane w I instancji przez ministrów w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Kategoria ta obejmuje nie tylko członków Rady Ministrów, ale też kierowników urzędów centralnych i urzędy im równorzędne. Przykładowo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moż­na złożyć w przypadku decyzji wydanych w I instancji przez: Ministra Roz­woju i Finansów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisję Nadzoru Finansowego czy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro­nicznej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje także od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Samorządowe Kolegium Od­woławcze (SKO).

Dotąd, jeśli decyzja wydana np. przez Ministra Rozwoju i Finansów nie satysfakcjonowała strony, to aby zaskarżyć ją do sądu administracyjnego (WSA), trzeba było w­pierw złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero decyzja rozstrzygająca ten wniosek, np. utrzymująca w mocy „pierwszą” decyzję, mogła być zaskarżona do WSA.

Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. SKO działa najczęściej jako organ odwoławczy (wydaje decyzję dopiero w II instancji). Sytuacje, gdy SKO jest organem I instancji są rzadkie, dotyczą np. stwierdzenia nieważności decyzji organów samorządowych.

Jeśli w postępowaniu uczestniczy kilka stron, to może zdarzyć się, iż jedna z nich zwróci się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a inna – wniesie skargę do WSA na tę samą decyzję. W takiej sytuacji organ powi­nien potraktować skargę do WSA jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym stronę, która wniosła skargę, należy niezwłocznie za­wiadomić. Oba wnioski organ powinien rozstrzygnąć łącznie – decyzją wydaną na podstawie art. 138 K.p.a.

W razie gdy złożony w terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wpłynie do organu już po przekazaniu skargi innej strony do WSA – organ powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sąd. Sąd w takim przypadku zwróci organowi skargę wraz z aktami sprawy – aby organ mógł rozpoznać ją jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co to oznacza dla strony?

Do strony należy decyzja, jaką drogę zaskarżenia wybrać:

  1. może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra czy SKO na dotychczasowych zasadach; ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji; do WSA może wtedy zaskarżyć dopiero decyzję, która rozstrzygnie jej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. jeśli nie chce korzystać z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może od razu skorzystać ze skargi do WSA. Termin do jej wniesienia wynosi 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pouczenie od organu

Pouczenie w decyzji wydawanej przez ministra bądź SKO powinno infor­mować zarówno o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i o możliwości zaskarżenia decyzji skargą do WSA bez korzy­stania z tego prawa oraz o wysokości wpisu od skargi. Pouczenie takie może brzmieć następująco: "Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorę­czenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów. Wpis od skargi wynosi 200 złotych".


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). 

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Czarek 2019-07-25 17:31:43

    Artykuł nie wyjaśnia sprawy a mianowicie. Np. w SKO toczy się postępowanie o unieważnienie decyzji Wójta. W trakcie inwestor wnosi wniosek o zawieszenie postępowania. Strony postępowania składają sprzeciw. SKO wydaje postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania a na końcu dopisuje w danym postanowieniu że,,stronie służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy''. Czy to jest zgodne z K.p.a? Art. 142 K.p.a mówi nam co innego. Czy działanie SKO nie prowadzi do postępowania wpadkowego? aby przedłużyć postępowanie na kilka lat aż sprawa dojdzie do NSA?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika