Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił interpretację przepisów w tym zakresie. Na niej bazuje niniejsze opracowanie.

Który organ administracji publicznej może w zasadzie zmienić decyzję ostateczną?

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.),decyzja ostateczna może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia.

Na podstawie art. 154 § 1 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Natomiast w myśl art. 155 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z powyższym, jeśli decyzja organu I instancji została, w wyniku postępowania odwoławczego, uchylona przez organ II instancji, który następnie orzekł co do istoty sprawy, to organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym - będzie organ II instancji.

Jaki organ jest właściwy do zmiany lub uchylenia decyzji z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Potwierdzeniem zasady, że organem właściwym do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w trybie art. art. 154 § 1 czy art. 155 K.

p.a. jest organ, który wydał tę decyzję, lub organ wyższego stopnia - jest wyjątek od powyższego przepisu, zawarty w art. 154 § 3 K.p.a. Zgodnie z jego treścią, w sprawach należących do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego do zmiany lub uchylenia decyzji, o której mowa w art. 155 K.p.a., właściwe są organy tych jednostek. Przepis art. 154 § 3 K.p.a. ma więc ograniczony charakter. Aby można go było zastosować, muszą być spełnione dwie przesłanki. Na jego podstawie uchylić lub zmienić decyzję może tylko jednostka samorządu terytorialnego, i jedynie w sprawach należących do zadań własnych tej jednostki (zob. uchwałę NSA w Warszawie z dnia 19 czerwca 1996 r., sygn. akt: FPK 2/96; uchwałę NSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 1998 r., sygn. akt: OPK 9/98).

Który organ administracji architektoniczno-budowlanej czy nadzoru budowlanego jest właściwy do zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej?

Jednak organy administracji architektoniczno-budowlanej nie wykonują zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji nie będzie miał zastosowania do nich art. 154 § 3 K.p.a. Dlatego w przypadku, gdy wojewoda - jako organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyli decyzję starosty, a następnie wyda w tej sprawie nową decyzję, to organem właściwym do zmiany tej decyzji, w trybie art. art. 154 § 1 lub art. 155 K.p.a., będzie wojewoda.

Powyższa interpretacja ma także zastosowanie w przypadku postępowania przed organami nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna:

Oprac. na podst.: www.gunb.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Mariola Szygenda 2012-03-04 18:00:24

    uzyskałam pozwolenie na budowę na podtawie projktu budowlanego naruszajacy warunki technieczne.Budynek został wybudowany z wieloma błędami na małej działce.Jest wadliwie wydana decyzja na podstawie błędnie sporządzonej ekspertyzy.Upłynęły praktycznie możliwości odwoławcze.Jak wybrnąć z tego,bo jedynie Minister budownictwa może odstąpić od warunków technicznych na etapie projektowania,co w tym przypadku można zrobić?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika