e-prawnik.pl Porady prawne

Zwłoka organu administracji publicznej

Pytanie:

Jak postąpić, jeżeli organ administracji publicznej nie wydaje decyzji w terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwłoka organu administracji publicznej

21.1.2012

Jeżeli organ nie wydaje żadnej decyzji (co do zasady sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania powinna być załatwiona w ciągu 1 miesiąca), pozostaje zatem w zwłoce określonej w art. 36-37 k.p.a., stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, który uznając zażalenie za uzasadnione, zobowiąże organ pozostający w zwłoce do wydania decyzji w nowym wskazanym terminie i zarządzi wyjaśnienie przyczyn, dla których organ nie wydał decyzji w pierwotnym terminie.
Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ