Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Pytanie:

"Czy jeżeli, wcześniej uzyskano decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego, kolejna decyzja wydawana jest w uproszczonym trybie?"

Odpowiedź prawnika: Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Należy zaznaczyć, że wydanie kolejnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest nową decyzją administracyjną i organ po raz drugi analizuje wszystkie przesłanki konieczne do wydania decyzji pozytywnej. Fakt zatem, że wcześniej wydawane były stosowne zezwolenia nie zwalnia organu z przeprowadzenia nowego postępowania. W związku z tym powoływanie się na fakt, że już wcześniej istniały korzystne dla wnioskodawcy decyzje nie ma dla organu znaczenia prawnego, jest tylko pewną okolicznością faktyczną, którą organ musi wziąć pod uwagę, ale nie przesądza to jednoznacznie o wydaniu kolejnego zezwolenia. Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie:
„Nie ma racji skarżąca, że decyzja w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na kolejny okres jest, co do swej istoty inną decyzją [tzw. decyzją „przedłużającą” - przyp. red.], niż decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego po raz pierwszy. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zawiera szereg obligatoryjnych elementów, określonych w art. 40 u.d.p. Jednym z nich jest określenie okresu dopuszczalnego zajęcia pasa drogowego. Z długością tego okresu powiązana jest wprost wysokość opłaty za zajęcie, a wysokość ta jest określona w decyzji. Po zakończeniu okresu objętego zezwoleniem, zezwolenie wygasa, co wywołuje ten skutek, że strona już nie ma zezwolenia i jeżeli nadal zajmuje pas drogowy, to czyni to bez zezwolenia. Strona może wystąpić o nowe zezwolenie, a organ, którego głównym zadaniem, jako zarządcy drogi, jest ochrona pasa drogowego, ponownie ocenia przesłanki negatywne i pozytywne wydania zezwolenia. Tylko takie rozumienie przepisów u.d.p. umożliwia organowi stałe czuwanie nad bezpieczeństwem pasa drogowego i stałe monitorowanie dopuszczalności jego zajęcia. Wykładnia przepisów u.d.p. proponowana przez skarżącą prowadziłaby do tego, że pierwsze nawet krótkotrwałe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod obiekt niezwiązany z zarządem drogi, uprawniałby beneficjenta tego zezwolenia do uzyskiwania kolejnych zezwoleń bez każdorazowego ustalania przez organ, czy istnieją szczególne okoliczności uzasadniające zajęcie pasa drogowego. W ocenie Sądu taka wykładnia jest błędna i sprzeczna z celami ustawy, która ma zapewnić przede wszystkim ochronę pasa drogowego, a nie jego zagospodarowanie komercyjne na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami. Organ powołał więc prawidłową podstawę prawną decyzji.”

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika