e-prawnik.pl Porady prawne

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Pytanie:

Kiedy w rozumieniu prawa jest się osobą bezrobotną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

19.12.2011

Definicję osoby bezrobotnej zawiera art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej u.p.z.). Definicja jest dość obszerna, toteż nie jest celowe przytaczanie jej w tym miejscu w całości. Wystarczające wydaje się być bowiem wskazanie na pierwszy człon tej definicji, zgodnie z którym za osobę bezrobotną uznaje się osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Kluczowym zatem elementem dającym możliwość ubiegania się o status osoby bezrobotnej jest okoliczność, że nie pozostaje ona w stosunku zatrudnienia, ani też nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Jednocześnie należy zauważyć, iż w odniesieniu do powyższej definicji istnieje dość utrwalona linia orzecznicza. W tym kontekście należy wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2008 r.1, w którym to NSA stwierdził, że definicja pojęcia osoby bezrobotnej nie zawiera zwrotów nieostrych. Tym samym organ nie ma luzu decyzyjnego w uznawaniu, czy dany podmiot spełnia kryteria ustawowe2. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.z. bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, w tym na podstawie zlecenia. Tym samym brak zatrudnienia należy uznać za podstawowe kryterium uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Jeśli zatem dana osoba pozostaje w stosunku zatrudnienia lub wykonuje pracę zarobkową, to nie może być uznana za bezrobotnego. Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 19 stycznia 2010 r.3 wskazując, że: Fakt posiadania lub podjęcia w czasie zarejestrowania w urzędzie pracy jakiejkolwiek pracy zarobkowej, bez względu na wysokość zarobku, skutkuje brakiem możliwości uzyskania lub utratą statusu osoby bezrobotnej. Jeżeli osoba taka sama aktywizuje swoją sytuację zawodową, to nie może zarazem pozostawać osobą o statusie bezrobotnego i korzystać z zasiłku dla bezrobotnych wypłacanych ze środków przeznaczonych na łagodzenie skutków bezrobocia [mutatis mutandis także innych świadczeń wypłacanych bezrobotnym – przyp. red.].

1Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2008 r. I OSK 1557/2007

2Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r. (II SA/Wa 1698/2009, LexPolonica). Sąd w uzasadnieniu do tego orzeczenia wskazał, że w sytuacji, gdy bezrobotny nie spełnia ustawowych przesłanek określonych w definicji, starosta ma obowiązek wydać decyzję o pozbawieniu takiej osoby statusu osoby bezrobotnej. Ustawodawca nie pozostawił tu organowi w żadnej mierze swobody czy uznania

3Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2010 r., IV SA/Gl 460/2009,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ