Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Pytanie:

"Jakie czynności powinien wykonać organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?"

Odpowiedź prawnika: Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Podstawę do wydania decyzji administracyjnej przez starostę w przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. d i g:

  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

stanowi art. 138 Prawa o ruchu drogowym:

Art. 138. 1. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d i g, wydaje starosta.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 4.

Należy zauważyć, że decyzja w tym przypadku ma charakter związany, to znaczy, że organ prowadzący postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy w razie stwierdzenia zaistnienia przesłanek nie ma możliwości wydania innego rozstrzygnięcia, jak tylko zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przed wydaniem decyzji organ obowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu wykazania, że zachodzą warunki do wydania rozstrzygnięcia w danej sprawie (art. 77 K.p.a.). W przypadku postępowania o zatrzymanie prawa jazy z powodu przekroczenia limitu 24 punktów powinnością organu jest sprawdzenie przed wydaniem decyzji, na podstawie sformalizowanej informacji przesłanej w formie wniosku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zaewidencjonowanej liczby punktów karnych przypisanych danemu kierowcy1. Starosta przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy ustala stan faktyczny, jakim jest zaewidencjonowana liczba punktów karnych przypisanych danemu kierowcy, wyłącznie na podstawie dokumentu urzędowego tj. sformalizowanej informacji Komendanta Wojewódzkiego2.

Ponadto jak zauważa orzecznictwo sądów administracyjnych organ (starosta albo prezydent w miastach na prawach powiatu), nie jest organem uprawnionym do weryfikowania zapisów w ewidencji, a jedynie do ustalenia, czy kierowca przekroczył liczbę punktów określonych w 135 ust. 1 pkt 1 lit. g Prawa o ruchu drogowym3. Zaś ustalenie przekroczenia limitu 24 punktów w ciągu roku stanowi jedyną, ale zarazem wystarczającą przesłankę wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy4.

1II SA/Ol 593/2009 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

2I OSK 389/2007 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3II SA/Ke 404/2010 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

4VII SA/Wa 1253/2009 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika