e-prawnik.pl Porady prawne

Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

Pytanie:

ZUS powołuje się na doręczenie mi swojej decyzji przez awizo w ten sposób, że pismo z decyzją było awizowane 18 X 2011, a w awizie powtórnym jako ostatni dzień odbioru poczta podała 1 XI 2011, nie bacząc, że jest to święto i poczta jest nieczynna. Ponieważ po dłuższej nieobecności wróciłem do domu 31 X 2011r. na pocztę udałem się 2 XI 2011r. Poinformowano mnie, że list już poszedł do zwrotu. Wiem, że gdyby 1 XI był dniem zwykłym doręczenie zastępcze byłoby na pewno skuteczne (chociaż wtedy z pewnością odebrałbym je 1 XI 2011). Czy taka forma doręczenia przez awizo jest w tej sytuacji skuteczna, czy też mam prawo żądać powtórnego doręczenia z zachowaniem prawa do ewentualnego odwołania od daty właściwego doręczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

22.12.2011

W postępowaniu administracyjnym wyróżnia się terminy ustawowe oraz terminy urzędowe.

Terminy ustawowe to terminy wyznaczone przez ustawę, nie mogą one być skracane czy też wydłużane przez organ – można jednak je przywracać na zasadach określonych w kpa.

Terminy urzędowe to z kolei terminy wyznaczane przez organy administracyjne. Są one odpowiednikiem terminów sądowych w procedurze cywilnej. Terminy te mogą być skracane czy też wydłużane przez organy administracyjne.

Przepis art. 57 kpa określa ogólna zasadę obliczania powyższych terminów – początek terminu urzędowego czy też ustawowego biegnie od dnia następnego po zdarzeniu, które zainicjowało dokonanie pewnej czynności. Jeśli więc zdarzeniem jest doręczenie decyzji administracyjnej, termin dokonania czynności (np. odwołania) biegnie od dnia następnego po zdarzeniu – czyli od dnia następnego po doręczeniu decyzji.

Terminy związane z technicznymi zasadami doręczania pism,  nie mieszczą się w zakresie terminów ustawowych czy też urzędowych. Terminy te dotyczą technicznych możliwości doręczenia pism i fikcji jaka powstaje w sytuacji gdy strona postępowania nie odbierze pisma. Te terminy liczy się odmiennie od terminów ustawowych i urzędowych, gdyż dotyczą one innej materii – technicznych warunków przyjęcia pisma – stąd też ich odrębne i szczegółowe uregulowania w kpa. W przypadku tych terminów dzień zdarzenia – próby doręczenia pisma – jest wliczany do biegu terminu 7 czy też 14 dniowego. Dlatego do tych szczegółowo określonych zasad nie można stosować generalnych zasad dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym – dotyczą one bowiem innych czynności a nadto są szczegółowo uregulowane.

Zgodnie z przepisem art. 44 par. 3 – jeśli w terminie 7 dni od dnia pozostawienia awizo, nie zostanie podjęta przesyłka przez adresata, poczta ponawia próbę doręczenia pozostawiając kolejne awizo i przechowując pismo na poczcie. Termin w którym strona może odebrać pismo nie może być dłuższy niż termin 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Termin ten nie jest więc terminem sztywnym – zamysłem ustawodawcy było jednak, aby położyć nacisk na termin końcowy a nie na możliwość jego skrócenia – zasadniczo więc przesyłkę powinno się móc odebrać najpóźniej czternastego dnia od daty pierwszej próby doręczenia. Jeśli adresat udałby się więc ostatniego dnia terminu czternastodniowego na pocztę, poczta powinna mu wydać pismo i taki jest cel przepisu.

Powyższą interpretację potwierdza Sergiusz Szuster w Komentarzu do ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.05.78.682). do art.44 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Termin 7 dni rozpoczyna bieg w dniu dokonania zawiadomienia, co stanowi odstępstwo od ogólnej reguły Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło (art. 57 § 1 zdanie pierwsze k.p.a.).

W Pana przypadku termin do odbioru pisma minął więc w dniu 31 października. Zasada powyższa stanowi wyjątek od zasad ogólnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ