Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Pytanie:

"Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, bowiem fakt że obecnie nie posiada dokumentów potwierdzających uzyskanie w 1995r. prawa do dysponowania moim gruntem nie oznacza, że wówczas go nie posiadał.Jako podstawę prawną wskazał art. 162 ust.1 pkt.2 kpa. Pismo nie jest stricte decyzją, lecz można powiedzieć, że posiada jej cechy ( datę, sentencję, podstawę prawną, uzasadnienie i podpis z upoważnienia wójta). Brak jest wskazania trybu odwoławczego. W tej sytuacji uznałem pismo za decyzję i wystąpiłem o jej uzupełnienie w kwestii możliwości odwoławczych.Czy organ winien odmówić w formie decyzji i jakie dalsze kroki prawne przysługują mi w takiej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

 

Zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja administracyjna powinna zawierać oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenia strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że o istocie aktu prawnego przesądza jego treść, a nie forma lub nazwa (wyrok NSA z dnia 21 lutego 1994 r., sygn. I SAB 54/93; wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2000 r., sygn. III SAB 34/01; wyrok NSA z 12 listopada 1998 r., sygn. III SA 962/98 itp.).

 

Sądy uznały ponadto, że do elementów niezbędnych do uznania pisma za decyzję administracyjną należą:

  • oznaczenie organu administracji

  • wskazanie adresata aktu

  • rozstrzygnięcie o istocie sprawy

  • podpis osoby reprezentującej organ

 

Takie stanowisko płynie m.in. z następujących orzeczeń: wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1163/81, uchwała SN z dnia 5 lutego 1988 r., sygn. III AZP 1/88, wyrok NSA z dnia 16 grudnia 1996 r., sygn. SA/Ka 2218/95 oraz wyroku NSA z 11 lutego 1998 r., sygn. III SA 1067/96.

 

Pismo, które Pan otrzymał zawiera nawet więcej elementów niż wymagane minimum, co tym bardziej pozwala zakwalifikować je jako decyzję administracyjną. Z art. 162 § 3 kpa wynika, że organ wyda decyzję o stwierdzaniu wygaśnięcia decyzji. Przepisy milczą co do formy rozstrzygnięcia jeśli organ odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, ale z art. 104 § 1 kpa wpłynie wniosek, że sprawa będzie załatwiona w innej formie niż decyzja, tylko gdy przepisy kodeksu będą tak stanowić.

 

Zatem słusznie uznał Pan pismo za decyzję, bo w istocie nią jest. Organ odmawia stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje w trybie art. 127 kpa prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia. Ponieważ wystąpił Pan o uzupełnienie decyzji co do kwestii odwołania się od niej, to zgodnie z art. 111 § 2 kpa 14-dniowy termin do wniesienia odwołania będzie biegł dopiero od dnia doręczenia panu odpowiedzi na żądanie uzupełnienia decyzji.

 

W chwili obecnej po otrzymaniu odpowiedzi na żądanie uzupełnienia decyzji będzie Pan mógł wnieść odwołanie od decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika