Postępowanie administracyjne

Pytanie:

"Art. 65 par.1 K.p.a. nakłada na organ obowiązek bezzwłocznego przekazania podania do organu właściwego w sytuacji gdy ten uzna się za niewłaściwy w sprawie. Pojęcie to jest jednak nie ostre. Jak należy rozumieć pojęcie \\\" niezwłocznie\\\" w K.p.a.- czy jest ono równoznaczne z \\\"natychmiast\\\", proszę o wskazanie orzecznictwa rozstrzygającego tą kwestię."

Odpowiedź prawnika: Postępowanie administracyjne

Pojęcie „niezwłocznie” należy interpretować jako równoznaczne z pojęciem „bez zbędnej zwłoki”. Z kolei „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. „Niezwłocznie” oznacza, iż dana kwestia powinna zostać rozstrzygnięta bez niepotrzebnych zahamowań i przewlekłości w postępowaniu.

Określenie „bez zbędnej zwłoki” nie oznacza, że sprawa ma być załatwiona natychmiast, ale tak szybko, jak jest to możliwe. Pracownik organu nie może zatem odłożyć załatwienia sprawy do dnia upływu ustawowego terminu jej załatwienia, ale powinien załatwić ją w jak najkrótszym terminie (R. Hauser, Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, nr 1, s. 1) – tak również Piotr Przybysz w: Najnowsze wydanie:  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 504).

W prawie administracyjnym orzecznictwo dotyczące omawianego pojęcia powstało głównie na kanwie art. 35 k.p.a. określającego terminy załatwiania spraw przez organy administracji. Nie ulega wątpliwości, iż również w tym znaczeniu termin „niezwłocznie” został użyty w art. 65 § 1 k.p.a. Zatem tezy dotyczące zastosowania art. 35 k.p.a. można w większości przypadków zastosować również na kanwie art. 65 § 1 k.p.a.

W piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że „załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki” oznacza, iż organy administracji powinny nie tylko dochowywać terminów przewidzianych w kodeksie, ale również - w miarę możliwości - załatwiać sprawy w terminach krótszych niż wyznaczone (R. Hauser: Terminy załatwiania spraw w kpa w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, z. 1, str. 3), oraz że sprawy nie powinny być przetrzymywane bez nadania im biegu i w toku postępowania nie powinno dochodzić do niepotrzebnych zahamowań (J. Borkowski, J. Jędrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, str. 128)­­z uzasadnienia Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r. II OSK 1424/2006.

Przedstawione okoliczności wskazują, że czynności uzupełnienia wniosku nie były podejmowane przez skarżącą niezwłocznie po otrzymaniu wezwań, ale dopiero po upływie kilku a nawet kilkunastu dni, co niewątpliwie miało również wpływ na termin rozpatrzenia wniosku. Istotnie organ administracji publicznej jest zobowiązany zgodnie z art. 12 § 1 kpa oraz z art. 35 kpa przeprowadzić postępowanie w sposób szybki, prosty i wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki ­z uzasadnienia Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2009 r. II GSK 130/2009.

Jak zatem widać, pojęcie "niezwłocznie" jest różnie interpretowane. W praktyce może to oznaczać "od ręki", "kilka dni" a w wyjątkowych sytuacjach "kilkanaście dni". Wykazując, iż organ administracji nie przekazał sprawy organo właściwemu "niezwłocznie" należałoby skupić się na udowodnieniu, iż organ przeciągnął w czasie przekazanie, co nie znajduje usprawiedliwienia w okolicznościach sprawy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika