Uzyskanie bilingu

Pytanie:

"Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy?"

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie bilingu

Zasadą prawa telekomunikacyjnego jest to, że podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej (Pani operator) w sieciach publicznych oraz podmioty z nim współpracujące są obowiązane do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.  

Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych obejmuje:

 • dane dotyczące użytkownika,

 • treść indywidualnych komunikatów,  

 • dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

 • dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku,

 • dane o próbach uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci telekomunikacyjnej. 

Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:  

 • będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania,

 • nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą,

 • dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej,

 • będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.

Żadna z powyższych sytuacji co do zasady nie zachodzi. Wyjątkiem może być konieczność zapoznania się z powodu, który jest przewidziany przez ustawę lub inne przepisy. Takim przepisem jest art. 227 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jeśli zatem bilingi mają te fakty udowodnić, to mogą być przedmiotem dowodu.

Trzeba i w tym przypadku zaznaczyć, że takie bilingi mogą być przedstawione w tym przypadku tylko na żądanie sądu. Bowiem kodeks postępowania cywilnego stanowi, że  każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową.  Wystosowanie takiej prośby bez uzyskania zezwolenia sądu nie będzie odnosiło skutku. Operator bowiem nie udostępni tych danych (bilingów), gdyż brak będzie zgody Pani w sytuacji przedstawionej.

Przypadki pozwalające na uzyskanie bilingu niosą za sobą obowiązek informowania o ich udostępnieniu osoby, której one dotyczą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Rafał praktyk 2017-10-24 19:51:05

  Z postanowienia SA w Białymstoku z 6.4.2011 r. (IACz 279/11, OSAB 2011, Nr 1, s. 36) wynika, że ani PrTel, ani przepisy KPC nie stwarzają podstawy uzasadniającej wydanie przez sąd w sprawie cywilnej postanowienia dowodowego obligującego operatora do przetworzenia i przekazania temu sądowi danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.? (St. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. III, C.H. Beck, Warszawa 2013 r., s. 949).

 • AGA 2015-03-23 15:22:04

  Urząd Miasta w Iławie prowadząc sprawę od 2-ch lat o wymeldowanie > mnie z własnego mieszkania którego jestem głównym najemcą - > rozpowszechnia z kradzieży moje prywatne bilingi bankowe ,wysyła je > do różnych instytucji -nawet do Opieki Społecznej w Iławie.Czy ma > takie prawo do rozpowszechniania tego osobą postronnym.Np.co > kupowałam gdzie ,i jakie produkty,oraz za co płaciłam > przelewem.Posiada również moją dokumentację medyczną częściowa też z > kradzieży -na co choruję i gdzie się leczę /może Urząd > Miasta w Iławie będzie mnie leczył/.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika