Pojęcie podania w rozumieniu kpa

Pytanie:

"Czy dobrze rozumiem, iż art. 65. kpa ma również zastosowanie do \"wezwania do usunięcia naruszenia prawa\"? Jest to także \"podanie\" w myśl tego przepisu?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie podania w rozumieniu kpa

Przepis Kodeksu postępowania administracyjnego, do którego się Pan odnosi, stanowi, że:

 

Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

 

Wyliczenie rodzajów podań zawiera art. 63:

 

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wskazuje się tu więc, iż są to żądania, wyjaśnienia, odwołania, czy zażalenia. W doktrynie natomiast stwierdza się, że: „Podaniem w rozumieniu kodeksu są różnego rodzaju oświadczenia stron, a także (rzadziej) innych uczestników postępowania, z którymi występują oni wobec organu, a więc żądania (np. żądanie wszczęcia postępowania, przeprowadzenia dowodu, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji), odwołania, zażalenia oraz wyjaśnienia, które mogą oczywiście łączyć się z żądaniami (np. wyjaśnienie strony złożone organowi na piśmie po zakończeniu fragmentu postępowania dowodowego wraz z żądaniem przeprowadzenia dodatkowych dowodów z przesłuchania świadków). Podaniem jest także „prośba o przywrócenie terminu” (art. 58; słowo „prośba” będące reliktem z r.p.a. występuje w kodeksie wyjątkowo tylko w tym artykule i w art. 60)” - tak Zbigniew Janowicz w „Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz”, Warszawa 1996, Wydawnictwa Prawnicze PWN. Nie budzi więc wątpliwości, że wezwanie do usunięcia naruszeń prawa jest również „podaniem” w rozumieniu powyższego przepisu. Warto przy tym przywołać postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (IV SAB 145/97), zgodnie z którym: „Organ administracji niewłaściwy w sprawie, stosownie do art. 65 § 1 kpa, ma obowiązek niezwłocznie przekazać wniosek strony właściwemu organowi. Nieprzekazanie wniosku strony innemu, właściwemu w sprawie organowi administracji uprawnia stronę do złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika