e-prawnik.pl Porady prawne

Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych

Pytanie:

1. Czy jako wykonawca usługi, uchylając się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli na podstawie art. 84. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego popełnionego przez zamawiającego (umowa w wyniku wygranego przetargu w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych) mogę podlegać konsekwencjom prawnym wynikającym z art. 494. "Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania." 2. Czy uchylenie się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli jak w pkt 1 jest "odstąpieniem od umowy"? 3. Jakie konsekwencje, reakcje itp. działania prawne mogą spotkać wykonawcę ze strony zamawiającego w sytuacji jak w pkt.1 (gdy złoży mu powyższe uchylenie)? 4. Rozumiem że w opisanej w pkt 1 sytuacji umowa staje się nieważna od samego początku i w takim przypadku powinienem oczekiwać (domagać się) zwrotu wpłaconego zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych

27.9.2004

Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli zależy od kilku czynników. Musi wystąpić błąd co do treści i musi on być istotny. Istotność błędu przejawia się w tym, że można zakładać, iż w razie gdyby strona nie była w błędzie w ogóle nie złożyłaby oświadczenia. Jeżeli oświadczenie woli jest składane drugiej osobie (np. umowa), to uchylenie się jest możliwe (przy istnieniu obu wyżej wymienionych czynników), jeżeli druga strona ten błąd wywołała (jej wina nie jest konieczna), wiedziała o nim lub mogła go z łatwością zauważyć. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli nie jest tym samym, co odstąpienie od umowy. To ostatnie bowiem jest możliwe, jeśli dojdzie do zawarcia umowy. W przypadku uchylenia się do zawarcia planowanej umowy w ogóle nie dochodzi. Dopiero w chwili zawarcia umowy powstaje obowiązek jej wykonania i mają ewentualnie zastosowanie przepisy o niewykonaniu zobowiązania. Jeżeli następuje uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, a nastąpiły już pewne działania np. rozpoczęcie wykonywania usługi, wypłata części wynagrodzenia, zapłata zaliczki, zastosowanie znajdą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, na mocy których osoba, która otrzymała pewną korzyść majątkową musi ją zwrócić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ