e-prawnik.pl Porady prawne

Odrzucenie oferty z braków formalnych

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została odrzucona z powodu tzw. braków formalnych polegających na niedołączeniu dowodu opłaty polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej przez Oferenta działalności. Zamawiający odrzucił ofertę - czy słusznie? Czy oferta przetargowa w przetargu powyżej 60 tyś EURO podlega odrzuceniu z powodu niedołączenia do niej dowodu opłaty za polisę ubezpieczeniową tylko samą umowę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności. Dodaję że w specyfikacji Zamawiający zażądał tylko potwierdzonej kopii umowy ubezpieczenia bez konieczności potwierdzenia jej opłacenia. Czy podstawą do odrzucenia takiej oferty może stanowić Art. 814 paragraf 1 kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie oferty z braków formalnych

2.6.2006

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. jest niezgodna z ustawą;

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;

  7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli specyfikacja istotnych warunków nie wskazuje jednoznacznie, o jakie dokumenty ubezpieczeniowe chodzi, oferenci uprawnieni są do dołączenia różnych, właściwych dla zawartych przez nich umów ubezpieczeniowych dokumentów, potwierdzających istotne dla zamawiającego okoliczności: fakt zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zakres tej odpowiedzialności, choćby nie zawierały określenia, że jest to „umowa zawarcia polisy”. Zgodnie z art. 814 par. 1 kodeksu cywilnego jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia, w którym umowa ubezpieczenia uważana jest za zawartą. Zatem odpowiedzialność zakładu z tytułu umowy ubezpieczenia nie powstaje do czasu zapłacenia składki. Składka jest zatem nieodzownym elementem powstania skutków przewidzianych w umowie ubezpieczenia. Brak zatem potwierdzenia wpłaty wywołuje ten skutek, że nie można ustalić czy w rzeczywistości zawarto umowę ubezpieczenia - czy jest skuteczna. W efekcie może być to uznane za brak formalny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ