Ujawnienie oferty w przetargu

Pytanie:

"Gmina zorganizowała przetarg, w którym wzięła udział nasza firma. Jednym z warunków było wpłacenie na konto Zamawiającego wadium przetargowego. Wadium zostało wpłacone dzień wcześniej, jednak wpłynęło dnia następnego pół godziny po wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. Nasza firma jako jedyna złożyła ofertę, jednak przy otwarciu oferty i odczytaniu ceny był obecny przedstawiciel firmy konkurencyjnej, która nie złożyła oferty. Po upływie tygodnia otrzymaliśmy informację od Zamawiającego, iż nasza firma nasza została wykluczona ponieważ wadium nie wpłynęło w wyznaczonym terminie (godzinę później). Czy Zamawiający miał prawo ujawnić w obecności konkurencyjnej firmy naszą ofertę cenową, nie sprawdzając wcześniej czy wadium wpłynęło na jego konto? W związku z ujawnieniem naszej ceny, konkurencyjna firma (będąca przy odczytaniu ofert) posiadła wiedzę na temat naszych parametrów cenowych. Uważamy, iż wiedza tego typu może być przez nią wykorzystana przy ponownym ogłoszeniu tego samego przetargu przez Zamawiającego (przetarg został unieważniony).Czego możemy domagać się od Zamawiającego?"

Odpowiedź prawnika: Ujawnienie oferty w przetargu

W kwestii wpłaty wadium należy powołać art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zespół Arbitrów w wyroku z dnia z dnia 6 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-285/06) twierdził, że Wniesienie wadium jest dokonane w chwili, gdy interesy zamawiającego, postrzegane przez pryzmat celu wadium, są zabezpieczone. Tą chwilą jest data wpłacenia pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego - gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, lub data złożenia oświadczenia woli przez poręczyciela lub gwaranta - gdy wadium jest wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji. Jeśli zatem w chwili otwarcia ofert wadium nie było uznane na rachunku bankowym zamawiającego, to należy uznać, że wadium nie zostało wpłacone, a tym samym oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający nie miał obowiązku sprawdzać czy wadium wpłynęło po upływie terminu do składania ofert. Nie ma znaczenia czy uznanie na rachunku bankowym miało miejsce minutę czy godzinę po upływie tego terminu.

Sposób otwarcia ofert został określony w art. 86 pzp. Ust. 2 tego artykułu stanowi wyraźnie, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Ponadto podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (informacje te są następnie odnotowywane w protokole - art. 96 ust. 1 pzp).

Jak wynika z przedstawionych przepisów zamawiający miał prawo otworzyć oferty w obecności przedstawiciela firmy nie biorącej udziału w przetargu. Jawność otwarcia ofert oznacza, że czynność ta jest jawna dla każdej osoby, która chce w niej uczestniczyć, a więc także dla innego przedsiębiorcy nie biorącego udziału w tym postępowaniu. Odczytując Państwa ofertę w obecności osób, o których mowa w stanie faktycznym nie stanowiło naruszenia prawa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika