e-prawnik.pl Porady prawne

Błędy w SIWZ

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden z Wykonawców (na trzy złożone oferty) zauważył ten błąd i w swoim kosztorysie ofertowym podał poprawną ilość. Niej mniej jednak został odrzucony z postępowania, gdyż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ (w przedmiarze robót Zamawiającego jest podana inna wartość). Czy w takiej sytuacji należy postępowanie unieważnić na podst. art 93 ust. 1 pkt 7 (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Błędy w SIWZ

16.8.2007

Jeśli postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to, stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy - Prawo zamówień publicznych, całe postępowanie należy unieważnić. Za wady uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy należy uznać w szczególności wady oświadczeń woli w rozumieniu art. 82-88 kc. Przyczyny nieważności umowy reguluje również art. 146 ust. 1 PZP.

  1. ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek;

  2. zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;

  3. zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167;

  4. zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 167;

  5. zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;

  6. w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;

  7. zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wielokrotnie art. 93 ust. 1 pkt. 7) był przedmiotem interpretacji zespołów arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia dnia 6 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-286/06), którego teza brzmi następująco: „Jeżeli w wyniku spełnienia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można zaoferować towar niespełniający wymagań Zamawiającego, a tym samym towar dla niego nieprzydatny, to podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.” W rozstrzyganej sprawie zamawiający na skutek niedokładnego określenia przedmiotu zamówienia w SIWZ, byłby zobowiązany do zawarcia umowy na towar dla niego nieprzydatny. Obowiązkiem zamawiającego jest w takiej sytuacji niedopuszczenie do zawarcia takiej umowy, czyli unieważnienie przetargu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7).

Ponadto, w postanowieniu z dnia 9 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-323/06) stwierdzono, że „(j)eżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o którą jest prowadzone postępowanie zawiera sformułowania których przestrzeganie nie może doprowadzić do wyłonienia wykonawcy i zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, to ten stan rzeczy wypełnia przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP.”

Jeśli zatem błędy w przedmiotowej SIWZ są takiej natury, że przeprowadzenie w oparciu o nią postępowanie doprowadzi do zawarcia umowy, której przedmiot jest zbędny dla zamawiającego lub też nie może doprowadzić do zawarcia ważnej umowy (w rozumieniu art. 146 PZP lub innych przepisów), to postępowanie takie należy takie postępowanie unieważnić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ