Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Pytanie:

Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia określoną w dniu zatwierdzenia budżetu i tym samym wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może się różnić od kwoty jaką Przewodniczący Komisji przetargowej podaje w dniu otwarcia ofert? Czy Zamawiający może unieważnić przetarg, ponieważ kwotę na realizację zadania jaką podał w dniu otwarcia ofert jest niższa od najkorzystniejszej oferty, ale wartość najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty ujętej w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego? Czy w przypadku unieważnienia przetargu z tego powodu Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza może żądać od gminy odszkodowania z tytułu utraconych zysków na zasadach ogólnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, przetarg powinien być unieważniony (Orzeczenie Głównej Komisji Orzekające z dnia 26 lipca 2004 r. DF/GKO/Odw.-32/43-45/RN-10-12/2004/521). Art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych mówi o obowiązkowym unieważnieniu przetargu, w tym jest to przypadek, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Wyroku Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 27 stycznia 2005 r. arbitrzy stanęli na stanowisku, że prawo zamówień publicznych chroni autonomię Zamawiającego w przypadku konieczności reagowania m.in. na niekorzystne zmiany w zakresie bieżących wpływów i wydatków, dlatego w razie zaistnienia ryzyka niezapłacenia może on zmienić wysokość kwoty - przed otwarciem ofert. Budżet przewidziany na realizację zadania, który jest częścią budżetu gminy nie rodzi roszczeń dla podmiotów realizujących zamówienie publiczne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (93 ust.4 prawa zamówień publicznych). Jeżeli zamawiający unieważnił ofertę na podstawie art. 93 prawa zamówień publicznych, w szczególności wtedy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to nie działa on bezprawnie. W związku z tym odszkodowanie na zasadach ogólnych dla wykonawcy nie należy się. Wykonawca nie może więc żądać naprawienia szkody spowodowanej tym, że nie zawarł umowy ani szkody w postaci utraconych korzyści, jaki mógłby osiągnąć, gdyby umowa doszła do skutku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: