Zakończenie przetargu bez wyboru oferty

Pytanie:

Jeżeli do przetargu stanęły dwie firmy i obie dały ofertę na kwotę większą niż zamawiający miał przeznaczoną (choć wcześniej nie było wiadomo jaka to kwota), to przetarg musi zostać unieważniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
  2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
  3. w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
  4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  5. w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
  6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zatem jednoznacznie ustawa wskzauje, że w takim przypadku powinno dojść do unieważnienia przetargu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: