Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Pytanie:

"Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi, lecz opiewała na kwotę 366 tys. Zamawiający zwrócił się więc do biura, które sporządziło ekspertyzę przed ogłoszeniem przetargu, o wyjaśnienie skąd wzięła się tak duża różnica w cenie. Po wyjaśnieniu okazało się, iż sporządzający ekspertyzę zastosował inne wskaźniki. Zamawiający zamówił więc ekspertyzę w innym biurze projektowym. Nowa ekspertyza przedmiotowy remont wyceniła na 500 tys. zł, w związku z czym zamawiający zdecydował się podpisać umowę z jedynym oferentem, jednakże pojawiły się wątpliwości. Termin składania ofert w przetargu upłynął 16 września br. i zamawiający był związany ofertą do 16 października. Przedłużył ten okres do 15 listopada i w tym dniu zawiadomił oferenta o wyborze jego oferty i woli podpisania umowy. Oferent na piśmie wyraził zgodę na podpisanie umowy na zaproponowanych warunkach. Problem jednakże polega na tym, iż oferentowi ze względu na termin podpisania umowy (opóźniony ze względu na dodatkową ekspertyzę) zaproponowano wykonanie zadania do końca marca 2009 r., a w SIWZ przetargu termin wykonania określony był na 31 grudnia br. Czy w tej sytuacji zamawiający może zaproponować oferentowi podpisanie umowy na inny okres niż jest określony w specyfikacji (czy w ogóle tak można zmieniać specyfikację)? Czy może powinien podpisać umowę tak jak wskazuje specyfikacja - z określeniem wykonania do końca br., a następnie ją przedłużyć jeśli wykonawca nie zdąży? Czy może przetarg powinien być unieważniony?"

Odpowiedź prawnika: Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Jak wskazuje przepis art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

W związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym nie ma już możliwości na zmianę SIWZ, a więc należy się zastanowić, czy zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą, o treści innej niż SIWZ i oferta. W tym miejscy należy więc wskazać na brzmienie art. 140 w/w ustawy, zgodnie z którym, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 144 w/w ustawy zakazuje jakichkolwiek zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Nie ma więc żadnej możliwości na etapie zawierania umowy, zmiany jej nawet w najdrobniejszej kwestii - nic nie można już zmienić.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że do umów zawartych po wprowadzeniu ostatniej nowelizacji w/w ustawy (w dniu 24 października 2008 r.), w sprawie których postępowanie w sprawie zamówień publicznych było wszczęte przed nowelizacją - stosuje się nowe przepisy, a więc i takich umów nie można zmieniać.

Jak więc wynika z powyższego, nie mogą Państwo zawrzeć umowy której postanowienia są inne niż w SIWZ (postanowienia odmienne będą nieważne w tej części umowy). W umowie z wykonawcą powinna być data zakończenia umowy wskazana w ofercie, a tym samym w SIWZ. Nie można więc przedłużyć terminu trwania tej umowy. W tym przypadku można ewentualnie rozpatrzyć możliwość zamówienia z wolnej ręki - tzw. zamówienia dodatkowego, po zakończeniu umowy.

Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego jako przyrzeczenia publicznego zawarcia umowy, nie można dowolnie unieważnić. Przesłanki unieważnienia przetargu zostały enumeratywnie wskazane w art. 93 w/w ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

  2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

  3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; 

  4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

  5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

  6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

  7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jak więc zostało wskazane w wyroku Zespołu Arbitrów z 11 października 1999 r. (UZP/ZO/10-934/99) nie można więc unieważnić postępowania o zamówienie publiczne bez przyczyn ustawowych lub z innych powodów niż podaje ustawa.

W tym miejscu należy również wskazać na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2008 r. (KIO/UZP/54/07), zgodnie z którym istotna zmiana okoliczności musi powodować: po pierwsze utratę interesu publicznego do realizacji zamówienia, a po drugie zmiany tych okoliczności nie było można przewidzieć, czyli powinny wystąpić zdarzenia nadzwyczajne, nieoczekiwane, na które Zamawiający nie ma wpływu.

Błędy w ilości przyjętych materiałów są wynikiem błędu osoby sporządzającej przedmiar robót, na podstawie przedłożonej tej osobie dokumentacji wykonawczej. Jest to błąd, który w ocenie składu orzekającego Izby należy zakwalifikować do braku należytej staranności spowodowanej nieuwagą ludzką, a nie jakimkolwiek zdarzeniem, którego nie można było przewidzieć.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w wyroku Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (UZP/ZO/0-2365/06) - istotna zmiana okoliczności, jest to taka zmiana, która powoduje, że zarówno dalsze prowadzenie postępowania, jak i też wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym, a wręcz przeciwnie w interesie publicznym leży wykorzystanie tych środków na inny cel społeczny, przy czym istotne jest, aby zmiana tych okoliczności miała charakter obiektywny i była nieprzewidywalna dla Zamawiającego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika