e-prawnik.pl Porady prawne

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym obsługa techniczna budynków gminnych jednym z kryteriów jest czas realizacji zamówienia od momentu powiadomienia o zaistniałej usterce, czy podanie nierealnego czasu (3 min) stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia oferty powołując się na czyn nieuczciwej konkurencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

5.1.2006

Skoro w pytaniu jest mowa o przetargu nieograniczonym, to z całą pewnością należy odwołać się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z jej treścią przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Ogłoszenie o zamówieniu w takim wypadku powinno zawierać co najmniej:

 1. nazwę (firmę) i adres zamawiającego,

 2. określenie trybu zamówienia,

 3. określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,

 4. opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych,

 5. informację o możliwości złożenia oferty wariantowej,

 6. termin wykonania zamówienia,

 7. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

 8. informację na temat wadium,

 9. kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

 10. miejsce i termin składania ofert,

 11. termin związania ofertą.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z artykułem 87 ustawy Prawo zamówień publicznych „W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”.

Ustęp 2 tego samego artykułu stanowi natomiast, iż „zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty”. Być może w opisanym stanie faktycznym do takiej właśnie omyłki pisarskiej doszło. Dlatego wskazanym wydaje się być w pierwszej kolejności skorzystanie z tego właśnie przepisu w celu wyjaśnienia wspomnianych 3 minut.

Ustawa o zamówieniach publicznych wskazuje także, kiedy zamawiający ma obowiązkowo odrzucić ofertę. I tak, zgodnie z artykułem 89 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

 7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odpowiadając już bezpośrednio na zadane pytanie - czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego uczestnika postępowania o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odrzucenie oferty następuje bez względu na fakt ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej oferenta, który, składając ofertę, dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji.

Naszym zdaniem (jeżeli w wyniku złożonych wyjaśnień czy też sprostowań) wykonawca nadal będzie „upierać się” przy wspomnianych 3 minutach realizacji zadania, to jego ofertę można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołując się do samej definicji czynu nieuczciwej konkurencji należy stwierdzić, iż takiej takie określenie wskazuje na popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta). 

Poza tym, zgodnie z artykułem 14 tej samej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa powyżej, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o: 

1) osobach kierujących przedsiębiorstwem, 
2) wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, 
3) stosowanych cenach, 
4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ