Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytanie:

"Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. W zasadzie należy to rozumieć jako poprawę prac firmy, która wykonywała to poprzednio. Zostały złożone dwie oferty - nasza i firmy, która poprzednio wykonywała to zadanie. Nasza konkurencja miała niższą cenę i z tego powodu pewnie będzie wybrana jako wykonawca. W jakim terminie i w jaki sposób gmina ma obowiązek poinformowania wszystkich oferentów o wyborze oferty? W jakim terminie przysługuje nam prawo do złożenia protestu? Czy gmina ma prawo odmówić nam możliwości zapoznania się z ofertą konkurencji? W jakim terminie mamy możliwość zapoznania się z oferta konkurencji?"

Odpowiedź prawnika: Wybór najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych lub 10 000 000 euro dla dostaw lub usług, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli chcą Państwo wnieść protest na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dniem od którego liczony jest termin na wniesienie protestu jest dzień zawiadomienia wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferty wykonawców stanowią załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, który to protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty wykonawców są udostępniane od momentu ich otwarcia. Gmina nie może odmówić zapoznania się przez wykonawców z treścią ofert innych wykonawców. Ustawa nie ogranicza w czasie możliwości zapoznawania się z ofertami innych wykonawców. Zamawiający ma obowiązek przechowywania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Tak więc mogą Państwo zapoznać się z ofertami innych wykonawców od momentu otwarcia ofert co najmniej przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika