Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Pytanie:

"Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej faksem. Pytania zostały nadane w ustawowym terminie przed terminem złożenia ofert. Jednak zamawiający nie odpowiedział nam do dnia dzisiejszego oraz nie zamieścił wyjaśnień na swojej stronie internetowej na której była zamieszczona SIWZ oraz pozostałem załączniki. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego, a w dniu jutrzejszym jest termin złożenia ofert. Czy w takim razie mamy prawo żądać przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy? Czy zamawiający w takim razie powinien unieważnić postępowanie i rozpisać nowy przetarg?"

Odpowiedź prawnika: Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

W opisanym stanie faktycznym, zasadnym byłoby złożenie oferty (aby wykazać, że są państwo zainteresowani w ofertą) w ustalonym terminie, a w przypadku nieprzyjęcia jej złożyć protest.

Nie jest również wykluczone, alby na obecnym etapie również złożyć protest na zaniechania obowiązków przez zmawiającego. Zgodnie z art. 180 ust. 1 w/w ustawy, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Jak więc wynika z powyższego, przepisy prawa nie przewidują możliwości przesunięcia terminy składania ofert na wniosek oferenta, w tym przypadku. Zamawiający również (w przypadku niedopełnienia w/w obowiązku) nie ma obowiązku przeprowadzenie przetargu od początku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika