Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Pytanie:

W jaki sposób, gdzie i w jakim okresie, można odwołać się od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego działu spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na postanowienie sądu w przedmiocie działu spadku przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie wnosi sie do sądu pierwszej instancji. Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

emka

16.8.2010 14:42:4

Re: Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Zgodnie z art 518 k.p.c. - w postępowaniu nieprocesowym - od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy - a takim jest bez wątpienia postanowienie wydane w przedmiocie działu spadku przysługuje apelacja a nie zażalenie !


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: