zgoda na wycięcie drzew

Pytanie:

"Planuję zakup działki, na której w pobliżu drogi znajdują się dwa drzewa. Są to duże drzewa, nie są to drzewa owocowe, ale nie są to również jakieś rzadkie, chronione gatunki.Czy wnioskodawca musi uzasadniać potrzebę wycięcia drzew i podlega ona ocenie? Jakie są opłaty administracyjne związane z postępowaniem o wydanie decyzji i wycięciem drzew?"

Odpowiedź prawnika: zgoda na wycięcie drzew

Poruszona w pytaniu problematyka została uregulowana w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm., dalej u.o.p ). Zgodnie z jej art. 83 usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, natomiast zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 u.o.p. wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać m.in. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, a w konsekwencji winien być uzasadniony.

Zezwolenia nie wymaga usunięcie następujących drzew i krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Zgodnie z art. 84 u.o.p. posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, których wysokość ustalana jest w wydawanym zezwoleniu. Natomiast zgodnie z art. 85. u.o.p. opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;

2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;

3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;

4) 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;

5) 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;

6) 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;

7) 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;

8) 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm,

przy czym jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Szczegółowe stawki za wycinkę drzew określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 r. Nr 228 poz. 2306). Stawki te podlegają corocznej waloryzacji. W roku bieżącycm (2011) obowiązuja one w wysokości wskazanej w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P. 2010 r. Nr 76 poz. 954).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika