Definicja przetwarzania danych

Pytanie:

"Czy samo spojrzenie, wgląd, przeczytanie danych osobowych można zaliczyć do przetwarzania danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Definicja przetwarzania danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wyliczenie to ma charakter przykładowy. Udostępnienie danych powinno polegać na objęciu danych w posiadanie przez drugi podmiot. Zatem udostępnienie danych osobowych może polegać również na umożliwieniu przeczytania tych danych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika