Dotacje rady gminy na rzecz mniejszości narodowej

Pytanie:

"Czy rada gminy może przekazać towarzystwu oświatowemu, dodatkową dotację na naukę języka mniejszości narodowej, w prowadzonej przez towarzystwo szkole podstawowej, w oparciu o zapisy (art. 18 ustępu 1 i 4) ustawy o mniejszościach narodowych?"

Odpowiedź prawnika: Dotacje rady gminy na rzecz mniejszości narodowej

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej może być organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3 grudnia 2002 r. między innymi w szkołach ich oddziałach oraz międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

Zgodnie z art. 10 powołanego rozporządzenia w wykonywaniu zadań, organy prowadzące szkoły i placówki (towarzystwo oświatowe) oraz dyrektorzy szkół i placówek współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

Art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych stanowi, że organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Nie jest określone jakiego rodzaju działania, a przede wszystkim przez kogo prowadzone. Zatem mogą być wspierane działania w zakresie nauczania języka mniejszości narodowych jako mieszczące się w działaniach mających na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości.

Podejmowanie odpowiednich środków przez organy władzy publicznej może polegać na przekazaniu dotacji organizacji, podmiotowi, placówce itp., która zajmuje się dbaniem o zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowej (np. nauka języka mniejszości narodowej).

Ust. 2 tegoż art. wskazuje cele, przy czym nie jest to katalog zamknięty. natomiast ust. 4 stanowi wprost, że środkami zmierzającymi do ochrony tożsamości kulturowej mniejszości narodowej, mogą być również środki przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości.

Zatem w świetle powyższego nie ma przeszkód by taką dotację mogła gmina przekazać na rzecz towarzystwa oświatowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika