Import spoza Unii Europejskiej

Pytanie:

Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę musiał zapłacić VAT należny z tytułu importu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Import spoza Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ilekroć w przepisach jest mowa o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Przy tym przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przez terytorium państwa trzeciego - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty.

Zatem, w przypadku przywozu towarów na terytorium Polski, nawet jeśli celem podatnika jest ich dalsza odsprzedaż na teren Unii Europejskiej, podatnik będzie musiał rozpoznać import towarów dla celów VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne