legalizacja samowoli budowlanej.

Pytanie:

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: legalizacja samowoli budowlanej.

Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących aktów prawnych

- ustawy z dnia 24 października 1974 roku Prawo budowlane, dalej: „pr. bud.” (Dz. U. 1974 nr 38 poz. 229),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 194 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: „k.p.a” (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zmianami) oraz poglądy orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.

W przeciągu kilku ostatniego 30-lecia ustawa Prawo budowlane zmieniała się kilkakrotnie. Toteż, bardzo istotnym jest prawidłowe ustalenie, jaki stan prawny należy brać pod uwagę w przypadku podejmowania postępowania legalizacyjnego - czy z daty rozpoczęcia budowy, daty jej zakończenia, czy też wreszcie może z daty rozpoczęcia procedury naprawczej. Należy wskazać, że istotną wydaje się być data wzniesienia obiektu budowlanego – tj. data, kiedy zakończono budowę i to w taki sposób, że obiekt nadaje się do użytkowania (chociaż w orzecznictwie – pojawiają się wpadkowo i inne poglądy).

Porady prawne

 Jeżeli budowę zakończono przed 1 stycznia 1995 roku, to wówczas stosujemy ustawę z 1974 roku (nawet jeżeli obiekt budowlany wzniesiono w latach 60 – tych). Jeżeli natomiast zakończono budowę po 1 stycznia 1995 roku, to wówczas stosujemy ustawę aktualnie obowiązującą. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w tym konkretnym przypadku to właśnie ten akt prawny znajdzie zastosowanie.

Zgodnie z ówczesną ustawą roboty budowlane, za wyjątkiem rozbiórek można było rozpocząć po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę(art. 28 ust. 1 pr.bud.).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje: „zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z 30 stycznia 2009 r. (sygn. akt II OSK 29/08) samowola powstała pod rządami prawa budowlanego z 1974 r., co przesądza o konieczności zastosowania do legalizacji samowoli przepisów tej właśnie ustawy, a nakaz wykonania określonych czynności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydany na podstawie art. 42 prawa budowlanego z 1974 r. winien skutkować zastosowaniem trybu i przesłanek ujętych w tym przepisie. Oznacza to, że do udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej powstałej przed 1995 r. należy stosować art. 42 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r., a nie art. 55 ustawy – Prawo budowlane z 1994 r.”

W ustawie z 1974 roku, w art. 37 ust. 1 pr. bud. ustawodawca wskazał, kiedy obiekty budowlane lub ich części podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń. Były to sytuacje, gdy organ stwierdził, że obiekt budowlany lub jego część: 

1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo jest przeznaczony pod innego rodzaju zabudowę, lub 

2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia

Korzystając z wykładni a contrario należy stwierdzić, że w takim razie możliwe jest zastosowanie procedury naprawczej (zalegalizowanie samowoli budowlanej), gdy obiekt budowlany lub jego część znajduje się:

1) na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę  2) nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. 

Pozwolenie na użytkowanie wydawane było na podstawie art. 42 pr. bud., który stanowił:

1. Inwestor, właściciel lub zarządca może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wydano przewidziany w art. 40 nakaz dokonania zmian lub przeróbek, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.  2. Poza wypadkiem określonym w ust. 1 właściwy terenowy organ administracji państwowej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innym względami interesu społecznego.  3. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu. (…).

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 42 pr. bud. nie ograniczało kręgu stron postępowania jedynie do inwestora (tak jest obecnie) wówczas należało stosować ogólną definicję strony z przepisu art. 28 k.p.a, - każdy czyich praw lub obowiązków dotyczy dane postępowanie.

Organ także stosując przepisy ustawy z 1974 roku nie ma podstaw do żądania oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane. Nie ma uzasadnienia prawnego dla żądania przedłożenia – poza oświadczeniem uprawnionej osoby o wykonaniu obiektu w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i inwentaryzacją powykonawczą obiektu – dowodu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 sierpnia 2006 r., II SA/Bk 141/06)

Z art. 42 ust. 3 pr. bud. wynika, że podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, w stosunku do którego wydano nakaz dokonania zmian lub przeróbek, jest wy- łącznie stwierdzenie zdolności do użytku wykonanego obiektu.

W kontekście niniejszej opinii istotne też jest, jakie przepisy dotyczące prawa planowania przestrzennego należy brać pod uwagę przy legalizacji samowoli budowlanej. Nie ma w tym zakresie jednolicie prowadzonej linii orzeczniczej. Z jednej strony sądy wskazują, że: „istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, jaki plan obowiązywał w dacie budowy przedmiotowego obiektu, a nie to, jaki plan będzie obowiązywał w przyszłości" (zob. wyrok NSA z dn. 19.05.1999 r., sygn. akt: IV SA 196/06, LEX Omega nr 47287

Z drugiej zaś z kolei, że: y Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 listopada 2007 r., (sygn. II OSK 1454/06), wskazał, iż „stosując przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w związku z art. 103 ust. 2 Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) organ nadzoru budowlanego powinien ustalić przeznaczenie terenu na którym położony jest obiekt budowlany będący przedmiotem postępowania - według przepisów o planowaniu przestrzennym, w tym przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dacie rozstrzygania sprawy przez ten organ.”

Co z kolei pozwala na konkluzję, że można zastosować przepisy „względniejsze” dla zainteresowanego legalizacją, pod warunkiem, że na tę legalizację pozwalają.

Bardzo ważnym aspektem, który zresztą został przez Panią poruszony jest kwestia opłat legalizacyjnych. Pod reżimem ustawy z 1974 roku takich opłat nie było. Obecnie są one dość wysokie, jednakże od niedawna istnieje możliwość rozłożenia ich na raty, a nawet umorzenia.

Dla Pani korzystniejszym byłoby więc zalegalizowanie samowoli budowlanej na podstawie przepisów ustawy z 1974 roku. Zresztą wskazuje na to stan faktyczny przez Panią opisany. Proszę jednak mieć na uwadze, że problematyczne może być udowodnienie organowi, że wła- śnie ustawa z 1974 roku znajdzie zastosowanie, chociażby z tego względu, że rejestry wydanych pozwoleń na budowę są prowadzone dopiero od 1999 roku.

W sprawie wszczęcia postępowania legalizacyjnego proszę zwrócić się do właściwego, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, inspektora nadzoru budowlanego. Organ bierze pod uwagę przepisy prawa oraz postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście, o ile taki istnieje. Pod uwagę bierze się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w dacie dopuszczenia się samowoli, a jeżeli jego ustalenia były niekorzystne dla inwestora, to obecnie obowiązujący (jeżeli taki jest).

Podsumowanie:

Wobec powyższego ma Pani prawo starać się o legalizację samowoli budowlanej. Właściwe będą jednak w tym przypadku przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 roku, a nie obecnie obowiązującej ustawy. Należy w tym celu zwrócić się do właściwego powiatowego inspektora budowlanego, który wskaże jakie dokumenty będą wymagane w tym konkretnym przypadku. Dodatkowo, w tym przypadku nie będzie Pani ponosić tzw. opłaty legalizacyjnej, gdyż nie przewidywała jej ustawa z 1974 roku. 

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Czemu ma służyć projekt zmian warunków (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Inwestorzy, którzy postawili budynki niezgodnie z prawem, łatwiej będą mogli je zalegalizować. Regulacje, przedstawione przez senatorów w nowelizacji prawa budowlanego, spotkały się z poparciem Komisji Infrastruktury. Zarekomenduje ona dziś w Sejmie uchwalenie projektu ustawy bez (...)

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Samowole budowlane, które zostały postawione na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania, będzie można zalegalizować – zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Przygotowany przez senatorów projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Czego dotyczą proponowane zmiany w zakresie budownictwa?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, który po przeyjęciu przez Sejm trafil teraz pod obrady Senatu, dotyczy realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dziale Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone stanowisko GINB: W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej   Źródło: www.gunb.gov.pl legalizacja samowoli budowlanej, umorzenie, opłata legalizacyjna, Prawo (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Wystarczy proste zgłoszenie u starosty. Jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu, można stawiać mury. Teraz – zanim przystąpimy do wznoszenia budynku – konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Wydanie takiej decyzji jest często poprzedzone szeregiem innych aktów administracyjnych (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian (...)

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. Jednym z (...)

Równe traktowanie uczestników procesu budowlanego

Równe traktowanie uczestników procesu budowlanego

18 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczące samowoli budowlanej - obowiązku opłaty legalizacyjnej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (...)

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

W artykule niniejszym omówiona zostanie zasada ponoszenia kosztów wykonania decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego albo jego części, doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, zaniechania kontynuacji robót budowlanych, wykonania określonych robót (...)

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nowelizacja ustawy (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Czy zgodne jest z prawem legalizowanie przez władze gminne (burmistrza) budowli, które zostały wniesione bez pozwolenia na budowę, a są zalegalizowane w gminie, gdyż pobiera się podatek od nieruchomości, (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Stodoła została odbudowana przez poprzedniego właściciela po pożarze bez wymaganego pozwolenia. Odbudowy dokonano za wiedzą urzędu gminy, za pieniądze wypłacone z ubezpieczenia. Stodołę odbudowywała (...)

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2). Dowiedziałem się (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Na sąsiedniej działce wybudowano w 2008 r. w pasie drogowym trasy S8 napowietrzną linię energetyczną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez starostę, które zostało następnie unieważnione (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym (...)

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Mój problem polega na tym, iż budowa obiektów - skład opału, składowisko materiałów budowlanych, a także budynek biurowy - wszystko na jednej nieruchomości, wybudowane zostały bez pozwolenia (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Planuję nabycie na licytacji komorniczej budynku w stanie surowym, który został wybudowany przez dłużnika bez wymaganego pozwolenia na budowę. Czy jeśli wygram licytacje, to budynek ten będzie (...)

Sposób ustalenia opłaty legalizacyjnej

Sposób ustalenia opłaty legalizacyjnej

Kto ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (dotyczącej samowoli budowlanej)? Do kogo składa się zażalenie na wysokość opłaty legalizacyjnej? Czy istnieją (w orzecznictwie) przypadki obniżenia (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Odziedziczyłam dom po dziadku. Do nieruchomości jest dobudowany pokój. Znajduje się on na mapie geodezyjnej terenu. Niestety w papierach nie mogę znaleść pozwolenia na tą dobudówkę. Jak to zalegalizować. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Inwestor wykonał samowolnie roboty budowlane przy ziemnym stawie o wym. 8m x 32m i głębokości średnio około 1m. Nadzór budowlany wydał decyzję nakazująca opracowanie projektu budowlanego zawierającego (...)

Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

Czy mogę zalegalizować samowolę budowlaną na działce, która jest wpółwłasnością, bez przyłączania się do takiego wniosku współwłaściciela nieruchomości? Obiekt wybudowany bez wymaganego (...)

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może (...)

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem (...)

FORUM PRAWNE

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Legalizacja samowoli budowlanej z 1971r.

Legalizacja samowoli budowlanej z 1971r. Witam serdecznie, w związku z chęcią dokonania samodzielności lokali mieszkalnych w domu jednorodzinnym wybudowanym w 1971r. wyniknęły pozostawione przez (...)

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli Dzień dobry. Podejrzewam, że nie otrzymam pozwolenia na prace budowlane nawet na zgłoszenie ponieważ w księdze wieczystej (...)

samowola budowlana

samowola budowlana witam! sprawa jest trochę skomplikowana mam nadzieję, że ktoś pomoże 21 lat temu budowaliśmy z mężem dom, na planie mamy dach jednospadowy, lecz mój ś.p. teść budując dom (...)

Samowola budowlana - legalizacja

Samowola budowlana - legalizacja Witam, czy ta ustawa umożliwiająca zalegalizowanie do końca tego roku samowoli budowlanej dotyczy tylko kompletnej budowy całego domu czy może też obejmuje poszerzenie (...)

ew.przywrócenie terminu...

ew.przywrócenie terminu... Witam. Sprawa dotyczy samowoli budowlanej popełnionej przez mojego sąsiada, która toczy się już od 15 lat(sic!). W 2001 roku PINB określił działania sąsiada jako samowolną (...)

Legalizacja samowoli

Legalizacja samowoli W jaki sposób zalegalizowac dobudowany samowolnie do budynku garaz i pomieszczenie gospodarcze? Dobudowa miala miejsce w 1999 roku. Z góry dziekuje. (adam12) Czy obecnie można skorzystać (...)

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID Dień dobry. Mam następujący problem: dotyczy samowoli budowlanej na działce leśnej, w postaci domku letniskowego. W 2015 roku został wydany (...)

jak można się odwołać od decyzji rozbiórki samowoli budowlanej?

jak można się odwołać od decyzji rozbiórki samowoli budowlanej? jak można się odwołać od decyzji rozbiórki samowoli budowlanej?

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia (...)

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA... Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Porady prawne