Podatek od nieruchomości

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

 

Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego odrębną własnością, powinien się liczyć z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości. 

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zob.: Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie? 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są zaś:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • samoistni posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika ze wskazanych w ustawie źróde.

Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Ponadto jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Kiedy powstaje, a kiedy gaśnie obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa zaś z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie formalności są związane z podatkiem od nieruchomości?

Wedle art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) - w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto wskazane wyżej podmioty mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Jeśli nieruchomość czy obiekt budowlany stanowi współwłasność (bądź znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (np. spółki) nieposiadajacej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tej sytuacji osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

 

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy (art. 6 ust. 10 ustawy).

W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów (tj. informacji i deklaracji) drogą internetową.

Kiedy i jak należy opłacać podatek od nieruchomości?

Konkretne stawki podatku od nieruchomości ustala corocznie rada gminy. Obowiązują następujące terminy płatności podatku od nieruchomości:

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (podatek ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania);

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Płatności podatku od nieruchomości można dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; osoby fizyczne mogą płacić podatek również w drodze inkasa, jeśli dana gmina wprowadziła taką możliwość.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ania

19.2.2013 13:40:40

Podatek od wzbogacenia, nierumomość kupiona w 2009r

Witam Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda nasza sytuacja, w 2009r zakupiliśmy z mężem mieszkanie w całości na kredyt hipoteczny 270tyś, w 2012 sprzedaliśmy je za 298tyś, musimy przy rozliczeniu rocznym rozliczyć się z podatku od wzbogacenia. I teraz niewiem bo w urzędzie tłumaczyli że wystarczy od kwoty sprzedaży odjąć kwotę zakupu ( bo był to kredyt a prawdopodobnie jego się nie liczy ) i od tego co zostanie od 28tyś zapłacimy 19%, czy tak faktycznie jest? Dodam że tą różnice ( wzbogacenie ) przeznaczyliśmy na budowę domu na co posiadamy faktury. Proszę o pomoc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości (...)

 • Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

 • Bony a VAT

  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

 • PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

  Mija termin dla pracowników, którzy nie chcą rozliczać podatków samodzielnie. Wystarczy złożyć oświadczenie.

 • Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

  Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również (...)

NA SKÓTY