Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

  • jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Jeśli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność, ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Jeśli natomiast chodzi o zakres przedmiotowy, to opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;

 2. budynki lub ich części;

 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zob.: Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają jednak użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawodawca w art. 2 ust. 2 i 3 określił jednak pewne rodzaje gruntów wyłączonych z opodatkowania (m.in. te objęte podatkiem rolnym i leśnym, jak również grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi).

Ustawa wprowadza ponadto szereg innych wyłączeń i zwolnień przedmiotowych z opodatkowania.

Jakie zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązują?

 

Zwolnienia przedmiotowe

Wśród zwolnień przedmiotowych można wymienić:

 • budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

  • zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub

  • są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

  • tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm;

 • budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

 • grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;

 • budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;

 • budynki gospodarcze lub ich części:

  • służące działalności leśnej lub rybackiej,

  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;

 • będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;

 • budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z następujących warunków:

  • osiągnęli wiek emerytalny,

  • są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy (obecnie: osobami o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do pracy),

  • są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty i budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 • budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim;

 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Ponadto rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Zwolnienia podmiotowe

Ustawodawca wprowadził również zwolnienia podmiotowe, którymi objął:

 1. uczelnie (zwolnienie to nie dotyczy jednak przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą);

 2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
 3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 4. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 5. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

 6. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 232 poz. 1378 z późn. zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Marek Rzączyński 2020-04-29 13:16:16

  Uprzejmie proszę o odpowiedź w związku z kontrowersją na ten temat , również w Urzędzie Gminy , jaki podatek powinienem płacić rocznie ?: Stan rzeczywisty : Jestem jedynym właścicielem nieruchomości zabudowanej we wsi , emerytem w wieku 80 lat . Pow. nieruchomości 2154 m2 (grunty pozostałe) w tym budynek mieszkalny 96 m2, budynek ,,gospodarczy " 107m2 , budynek ,,gospodarczy" 22,47 m2 . T.zw. budynki gospodarcze niczemu nie służą poza tworzeniem nastroju siedliska a opłata podatkowa za nie wynosi niebagatelną sumę dla emeryta 647,35 PLN/rok. Stawki stale rosną i przez ostatnie lata podwoiły się - co stało się bodźcem do tego zapytania. Z poważaniem - Marek Rzączyński

 • Ewa 2020-03-16 21:14:29

  jestem dzierżawcą leśniczówki (budynek mieszkalny i gospodarcze). Działka ma grunt oznaczony jako las "Ls". Czy mogę skorzystać ze zwolnienia dla budynków gospodarczych służących działalności leśnej? Budynki, pomimo tego, że ja jestem ich dzierżawcą,wykorzystywane są jako magazyn starych maszyn z nadleśnictwa.

 • mietek 2019-12-07 16:50:18

  na działce 36a jest budynek gospodarczy 28m kwadratowe nieużytkowy. czy należy płacić od niego podatek[80zł]

 • xawerysw 2015-11-28 13:05:05

  Kolejny przykład na to, że nasze przepisy podatkowe są jednymi z najbardziej skomplikowanych w europie dlatego zawsze będą potrzebni profesjonaliści by pomagać podatnikom w sprawach gdy przepisy są niejasne

 • Mariusz 2014-12-05 20:12:20

  Zakupiłem mieszkanie (odrebna własność) o pow. całkowitej 161m2 w tym 40m2 (strych i garaż); działka całkowita 940m2 (wraz z budynkiem-udział 77%) bede płacił podatek od nieruchomości od powierzchni uzytkowej 141m2; 20m2-garaż i 726m2 - reszta gruntu. mieszkanie znajduje sie na 1-pietrze, a pod nim jest jeszcze jeden właściel, w całym budynku -2 włascicieli z czego drugi właściciel nie ma wykupionego mieszkania. czy będe musiał uiszczac dodatkowe opłaty za części wspólne do wspólnoty mieszkaniowej? dodam że wejscia do mieszkan w budynku sa osobne.

 • resor 2011-01-09 19:48:42

  witam.mam pytanie o podatku od nieruchomości wspólnej.na początku roku 2011,otrzymaliśmy od zarządu spółdzielni Orłowiec powiadomienie że wszyscy którzy wykupili mieszkania od spółdzielni będą płacić podatek 0,07gr.od meta2.jeszcze nie wiemy od czego,czy od samego mieszkania czy od całej nieruchomości.wydaje mi się że jak kupiłem mieszkanie i cały teren spółdzielni został podzielony na części-nasza część to 3 budynki i parcela do nich przylegająca i mam to wszystko zapisane u notariusza i księgach wieczystych,załatwione w urzędzie podatkowym,co już 2 lata za to wszystko płacę podatek,to mnie to chyba nie dotyczy.czy mam rację? prosiłbym jakąś kompetentną osobę o odpowiedź co mówi prawo.z góry dziękuję.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika