Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego.

Zasady funkcjonowania organizacji pożytku publicznego określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą, organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podmioty te:

 1. prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 2. działalność określona w pkt 1 jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, o której mowa w pkt 1, w sferze zakreślonej w ustawie (o sferach tych poniżej),
 3. nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 4. cały dochód przeznaczają na działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;
 5. mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto, status organizacji pożytku publicznego może uzyskać organizacja, której statut lub inne akty wewnętrzne zabraniają:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo osoby prawnej i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (podmiotów mogących uzyskać status organizacji pożytku publicznego)
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

W odniesieniu do stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej za spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 2, można uważać prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1 i 2, również na rzecz członków stowarzyszenia albo stowarzyszenia kultury fizycznej.

Organizacje pożytku publicznego podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Status organizacji pożytku publicznego uzyskuje się z chwilą wpisu do KRS.

Co do zasady, status orgaizacji pożytku publicznego mogą uzyskać dotychczas działające stowarzyszenia lub inne organizacje pozarządowe, jeżeli dostosują postanowienia swych statutów lub aktów wewnętrznych do wymagań ustawy, określonych w punktach powyższych oraz dokonają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Możliwość zmniejszenia podatku.

Przedstawione powyżej warunki uznania danej organizacji za organizację pożytku publicznego jest niezwykle istotne, gdyż możliwość zmniejszenia obciążenia podatkowego poprzez dokonanie wpłaty na rzecz organizacji jest możliwe tylko wówczas, gdy wpłata została dokonana na rzecz organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego, a więc takiej, która jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja.

Warunki zmniejszenia podatku.

Zmniejszenie zobowiązania podatkowego polega na możliwości odpisu od kwoty podatku należnego, wykazanej w rocznym zeznaniu podatkowym, części kwoty wpłaconej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego będzie obliczona kwota podatku po odjęciu od niej wszelkich zwolnień, ulg i innych odpisów. Zmniejszenie podatku należnego z racji dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego możliwe jest po innych odpisach i ulgach, lecz przed odjęciem od tej kwoty sumy zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w czasie trwania roku podatkowego.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą podatkową, podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego, może zostać zmniejszony poprzez dokonanie wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli wpłata taka zostanie dokonana w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik składa zeznanie podatkowe do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu dla złożenia zeznania (30 kwietnia).

Zmniejszenie wynikające z dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego wpłaty nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, ani też nie może być większe niż kwota stanowiąca 1 % podatku należnego, wykazanego w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika. Oznacza to, że jeżeli z zeznania podatkowego wynika podatek należny np. w wysokości 50 000 złotych, zmniejszenie tego zobowiązania poprzez dokonanie wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie może być większe niż 500 złotych, chociażby wpłata była dokonana w większej wysokości.

Przy dokonywaniu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego należy jednak mieć się na baczności. Zmniejszenie podatku nie przysługuje bowiem podatnikom, jeżeli dokonają wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Dowód zmniejszenia.

Jeżeli podatnik chce zmniejszyć swe zobowiązanie podatkowe przez dokonanie wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinien wpłatę tę odpowiednio udokumentować. Zmniejszenie jest możliwe, jeżeli dokonane wpłaty zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Uwaga na wcześniejsze darowizny !!!

Zmniejszenie o dokonaną wpłatę nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdy wpłata ta została odliczona od dochodu jako darowizna przekazana na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego organizacjom realizującym te cele, lub na cele kultu religijnego (tj. odliczenie od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlega kwota darowizny, nie przekraczająca 350 zł.

Pamiętaj, że:

 • zmniejszenia można dokonać po wcześniejszym odliczeniu od podatku innych zwolnień, ulg i odliczeń, a przed odjęciem od kwoty podatku należnego sumy kwot zaliczek na podatek dochodowy pobranych w trakcie roku podatkowego,
 • zmniejszenie jest możliwe tylko wówczas, gdy wpłata dokonana zostanie na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • odliczenie jest możliwe, gdy wpłata nie została odliczona od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • przy obliczaniu kwoty zmniejszenia pomija się końcówki wyrażone w groszach,
 • zmniejszenie podatku należnego poprzez odliczenie wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego dopuszczalne jest tylko przez podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lioca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003r. nr 96 poz. 873).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika