Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2019 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2019 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT.

Jakie darowizny można odliczyć? 

Podatnik, który w roku podatkowym 2019 przekazywał darowizny:

  1.  na cele:

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (dochód to przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychod);

 2.  na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny. 

Darowizny na działalność pożytku publicznego

Darowiznę mogą otrzymać:

 • organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. kościoły, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub
 • równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele.

Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi, pod warunkiem:

 1. udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
 2. istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Możliwość odliczenia darowizn przekazanych na rzecz OPP nie jest uzależniona od posiadania przez obdarowanego statusu OPP w postaci koniecznego wpisu do KRS. Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach.

Jeśli chodzi o cele, chodzi m.in. o wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia czy nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji (pełen katalog zawiera art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Darowizny na rzecz osób fizycznych (np. na leczenie dziecka pracownika) nie podlegają odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, np. darowizna dokonana na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną. Jeżeli darczyńca ofiarował określoną sumę pieniężną fundacji (osobie prawnej) i polecił przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie leczenia wskazanego przez siebie dziecka, nie dochodzi zmiany po stronie obdarowanego. Jest nim nadal fundacja wymieniona w umowie i tylko ona ma prawo do rozporządzenia przedmiotem darowizny. Kwoty darowizn przekazane na rzecz takich osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, mimo że darczyńca wskazał (w formie polecenia) cel i osobę trzecią, na której rzecz przedmiot darowizny ma być przeznaczony.

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: budowę lub remont, wyposażenie bądź zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Podatnik, który w roku podatkowym przekazał dwie darowizny: jedną na cele kultu religijnego, a drugą na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego - może odliczyć obie przekazane darowizny, łącznie do wysokości 6% dochodu (przychodu).

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła

Jeżeli darowizna została przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom prawnym, to jej odliczenia nie ogranicza żaden limit.

Podstawą do bezlimitowego odliczenia darowizn kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą są ustawy regulujące stosunki Państwa do poszczególnych kościołów.

Darowizny na cele kształcenia zawodowego

 Odliczenie darowizn stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Prawo do odliczenia darowizny na cele kształcenia zawodowego przysługuje podatnikom osiągającym przychody ze źródła w postaci działalności gospodarczej.

Jakie warunki dają prawo do skorzystania z odliczenia?

Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, lub krwiodawstwa podlegają odliczeniu przez podatników opodatkowanych według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczał od przychodów ewidencjonowanych).

Podstawą odliczenia są dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:   

 • w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
 • w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
 • w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła:
  • dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny (pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego; nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego),
  • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą (sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze nie jest konieczne w momencie odliczania darowizny, ale podatnik powinien je uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny),
  • dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;
 • w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Przekazane darowizny podlegają odliczeniu, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczone wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu, jeżeli ich przedmiotem są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Przykład:

W przypadku darowizny dokonanej z rachunku płatniczego męża, jeśli w tytule przelewu wpisane są imiona i nazwiska obojga małżonków a dochód męża nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty przekazanej darowizny – odliczenia może dokonać każde z małżonków, do wysokości dokonanej przez niego darowizny (w granicach limitu 6% dochodu). Dysponują oni bowiem dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, na którym widnieją oboje małżonkowie jako osoby przekazujące darowiznę.

Przykład:

W przypadku przekazania darowizny poprzez system PayU, gdy w tytule przelewu widnieje jedynie kod alfanumeryczny – jeśli oprócz dokumentu z systemu PayU potwierdzającego dokonanie wpłaty darowizny podatnik posiada także od obdarowanego potwierdzenie jej otrzymania, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, to podatnik ma prawo odliczyć przekazaną darowiznę od dochodu.

Nie odlicza się więc darowizn:

 • na rzecz osób fizycznych,
 • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • uprzednio odliczonych od dochodu.

Wydatki na cele darowizn nie podlegają też odliczeniu od dochodu przedsiębiorstwa w spadku.

Jaką kwotę można odliczyć?

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny.

Jeśli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatnik VAT pomniejsza wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa. Jeżeli zatem przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa i kształcenia zawodowego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym (chodzi o dochód bez pomniejszenia o straty z lat ubiegłych). Odlicza się więc kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu darczyńcy. Limit jest wspólny dla tych odliczeń.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego odrębnymi przepisami. Dopuszczalne ilości oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania regulują odrębne przepisy.

Przykład:

Podatnik osiągnął przychody opodatkowane w kwocie 50.000 zł oraz koszty ich uzyskania w kwocie 25.000 zł i dokonał w roku podatkowym darowizn w łącznej wysokości 35% dochodu: 

 • na rzecz OPP w wysokości 2.500 zł (10% dochodu),
 • na cele kultu religijnego w wysokości 1.250 zł (5% dochodu),
 • na cele charytatywno-opiekuńcze w wysokości 5.000 zł (20% dochodu).  

Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych darowizn na rzecz OPP oraz na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6% dochodu. Dlatego podatnik nie może odliczyć pełnej kwoty dokonanych na te cele darowizn – może dokonać odliczenia od dochodu jedynie do wysokości 6%, tj. do kwoty 1.500 zł (6% z 25.000 zł).
Natomiast darowiznę przekazaną na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik może odliczyć w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy:

 • obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, z najmu, dzierżawy, które są opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatku liniowego - podatnicy osiągający dochody opodatkowane podatkiem liniowym odliczają wyłącznie darowizny przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy);
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:

 

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-28 

- oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O. W załączniku podaje się też dane obdarowanego i wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

W zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) należy zatem wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 9;
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2157, ze zm.) - art. 11 ust. 1;
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Monika

16.2.2019 20:36:36

Re: Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2017 r.?

Witam, A co w takim przypadku, gdy dostałam potwierdzenie od fundacji, której darowizny przelewałam przez PayU używając karty kredytowej? Wystarczy takie potwierdzenie, w którym jest wskazany tylko mój adres mailowy? Bo kartę mam już zamkniętą, ale jak ściągałam wcześniej potwierdzenia z 1 dnia, gdzie robiłam takie same przelewy o różnych godzinach, to na tych potwierdzeniach nie ma godziny ani identyfikatora płatności... Więc nie mam z banku jednoznacznego potwierdzenia, że ja te różne przelewy wykonałam. Pozdrawiam, Monika


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY