Straty do odliczenia od dochodu w CIT

Jaka strata podlega odliczeniu?

Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów. Określana jest za rok podatkowy. Nie jest ona równoznaczna ze stratą bilansową.

Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się:

 • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;

 • przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przychodów nierezydentów opodatkowanych w sposób zryczałtowany,

 • kosztów uzyskania ww. przychodów.

Nie podlegają odliczeniu straty:

 • przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (przy czym przez spółkę rozumie się spółkę akcyjną, spółkę z o.o. i spółkę komandytowo-akcyjną);

 • przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;

 • instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku.

Na jakich warunkach można dokonać odliczenia straty?

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Warunkiem odliczenia poniesionej w danym roku podatkowym straty jest więc wystąpienie dochodu w latach kolejnych. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona.

Podatnik ma prawo odliczać stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (począwszy od dowolnego miesiąca / kwartału roku podatkowego). W przypadku jednak, gdy strata wykazana w zeznaniu rocznym CIT-8 za poprzedni rok będzie niższa niż rozliczona w zaliczkach, będzie on musiał dokonać korekty zaliczek oraz wpłaty zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Jeśli podatnik nie osiągnął dochodu za rok podatkowy (mimo odliczania straty w trakcie roku) i w związku z tym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia straty w tym roku, nie traci on prawa do odliczenia straty, którą "zaliczkowo” odliczył. Strata, która ostatecznie nie została uwzględniona w zeznaniu rocznym może być odliczona w kolejnych latach podatkowych.

W przypadku, gdy podatnik ustalając wysokość zaliczek odliczał stratę, a następnie nie skorzystał z prawa jej odliczenia w zeznaniu rocznym, nie ma on obowiązku do korekty zaliczek oraz do naliczenia odsetek za zwłokę.

Przykład:

 Jeżeli podatnik poniósł w 2014 r. stratę w wys. 100.000 zł, a w 2015 r. uzyskał dochód w wys. 20.000 zł oraz w 2016 r. dochód w wys. 200.000 zł, to może odliczyć od dochodu osiągniętego w: 

 • 2015 r. część straty za 2014 r. w wys. 20.000 zł (50% z 100.000 zł, ale nie więcej niż osiągnięty dochód),

 • 2016 r. - część straty za 2014 r. w wys. 50.000 zł (50% z 100.000 zł, pomimo iż osiągnięty dochód jest wyższy).

  Jeżeli podatnik osiągnie w kolejnych latach dochód, to będzie mógł odliczyć pozostałą część straty za 2014 r. w wys. 30.000 zł.

Przykład: 

 Jeżeli podatnik poniósł straty w 2014 r. w wys. 100.000 zł i w 2015 r. w wys. 50.000 zł, a w 2016 r. dochód w wys. 60.000 zł, to może odliczyć od dochodu osiągniętego w 2016 r.: 

 • połowę straty za 2014 r. w wys. 50.000 zł (50% z 100.000 zł) oraz

 • część straty za 2015 r. w wys. 10.000 zł (50% z 50.000 zł, ale nie więcej niż osiągnięty dochód za 2016 r., pomniejszony o odliczoną stratę za 2014 r.).

 Jeśli podatnik osiągnie w kolejnych latach dochód, będzie mógł odliczyć pozostałą część straty za 2014 r. w wys. 50.000 zł oraz pozostałą część straty za 2015 r. w wys. 40.000 zł.

Czy podatkowa grupa kapitałowa może odliczać straty?

W podatkowej grupie kapitałowej strata powstaje, jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek tworzących grupę. Strata ta może podlegać odliczeniu od dochodu podatkowej grupy kapitałowej w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 Od dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie można odliczać strat spółek tworzących grupę poniesionych przez te spółki w okresie przed powstaniem grupy.

Strata podatkowej grupy kapitałowej nie podlega odliczeniu od dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika