Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2019 rok?

Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tzn. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych 5 lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

Poniższe informacje dotyczą zeznań rocznych składanych za 2019 r.

Po zmianie przepisów podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, będzie miał też możliwość obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty - przy czym powyższe zasady mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12. 2018 r. Oznacza to, że dopiero w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok , podatnik który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją rozliczyć jednorazowo, według nowych zasad, o ile osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku. Natomiast straty za lata wcześniejsze powstałe przed 2019 rokiem będą rozliczane nadal na starych zasadach, tj. według przepisów obowiązujących do 31.12.2018 roku, a więc podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasady powyższe nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Jakie są warunki i zasady skorzystania z odliczenia?

Podatnik może dokonać odliczenia straty: 

 1.  jeśli w roku podatkowym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód z tego samego źródła przychodów, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona;

 2.  m.in. z następujących źródeł przychodów:

 • działalności gospodarczej,
 • najmu, dzierżawy itp.,
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym też jeżeli ww. przychody podatnik opodatkuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 3.  w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu 2 lat podatkowych.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

Nie ma możliwości odliczenia strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Przy rozliczaniu straty należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła.

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w odpowiednim dla podatnika zeznaniu podatkowym:

 • w zeznaniu PIT-36, PIT-36S,
 • w zeznaniu PIT-36L, PIT-36LS,
 • w zeznaniu PIT-28, PIT-28S,
 • w zeznaniu PIT-38.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Jak wspomniano, podatnik może odliczyć stratę z dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Podatnik ma w tym zakresie możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokonuje odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym, czyli 50% kwoty poniesionej straty.

Przykład:

 Strata została poniesiona w 2014 r. w wysokości 500 zł. Może ona podlegać rozliczeniu w kilku wariantach, np.:

Wariant 1
Rozliczenie w 5 kolejnych latach podatkowych – w wysokości 1/5 straty za każdy rok podatkowy, tzn. po 100 zł w każdym roku:


  2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
  Dochód 100 110 100 130 210
  Kwota odliczenia straty 100 100 100 100 100
  Dochód do opodatkowania 0 10 0 30 110
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 300 200 100 0

Wariant 2
Rozliczenie w wybranych 2 latach podatkowych z okresu 5 kolejnych lat podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, tzn. po 250 zł:


  2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
  Dochód 0 400 210 670
  Kwota odliczenia straty 0 250 0 250
  Dochód do opodatkowania 0 150 210 420
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 250 250 0 0

Wariant 3
Rozliczenie częściowe w wybranych latach z okresu 5 kolejnych lat podatkowych – w wysokości określonej przez podatnika, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość odliczenia za rok podatkowy nie przekroczy 50% poniesionej straty:


  2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
  Dochód 0 0 90 180 500
  Kwota odliczenia straty 0 0 90 180 230
  Dochód do opodatkowania 0 0 0 0 270
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 500 410 230 0

Przykład:

Strata została poniesiona w 2 kolejnych latach podatkowych: 2016 r. w wysokości 400 zł i w 2016 r. w wysokości 500 zł. Rozliczenie w wybranych dwóch latach podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, czyli 450 zł (200 zł za 2016 r. i 250 zł za 2017 r.):


  2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
  Dochód 0 0 750 1000
  Kwota odliczenia straty 0 0 450 450
  Dochód do opodatkowania 0 0 300 550
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 900 450 0

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub uzyskujący przychody z najmu prywatnego, który zmienił formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany, ma możliwość obniżenia kwoty poniesionej straty od przychodu uzyskanego z tego samego źródła, a opodatkowanego ryczałtem. 

Jeśli podatnik poniósł w 2016 r. stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej opodatkowanej podatkiem liniowym, a dodatkowo prowadził też jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i z tego tytułu uzyskał przychód – może poniesioną stratę w spółce osobowej odliczyć od przychodu opodatkowanego ryczałtem (wykazywanego w PIT-28) w ciągu kolejnych 5 lat. Strata poniesiona została w ramach tego samego źródła przychodów.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.) - art. 9 ust. 3-6
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2157, ze zm.) -art. 11 ust. 2 i 3 .

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Rozliczanie straty z lat ubiegłych w roku podatkowym

  Strata powstaje w przypadku gdy koszty uzyskania przychodu przewyższają sam przychód. Możliwe jest rozliczenie strat wykazanych w rozliczeniu rocznym pit 2016, jeśli będziemy uzyskiwać dochody (...)

 • Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

  Już w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. będzie można odliczyć od podatku znacznie wyższą niż obecnie kwotę ulgi na dzieci. To skutek znowelizowanej niedawno ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Szybko rozlicz PIT

  Trwa akcja „Szybki PIT”. Pora rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok. W piątek i sobotę (6 i 7 kwietnia) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy (...)

 • Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później (...)

 • PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

  Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści. Z dniem 1 stycznia (...)

NA SKÓTY