Możliwość przetwarzania danych osobowych

Pytanie:

"W jakich przypadkach ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Możliwość przetwarzania danych osobowych

Ustawodawca w art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych przyjmuje, że przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawo do ochrony danych osobowych każdej osoby nie ma charakteru absolutnego,
bowiem może dojść do pewnych sytuacji, w których ujawnienie określonych danych staje się konieczne (wyrok WSA w Warszawie z 12 maja 2008 r., sygn. II SA/Wa 229/2008).
Z art. 23 omawianej ustawy wynika, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika