Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Pytanie:

"Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. Przekazaliśmy je głównie kontrahentom, a także innym osobom, bez prowadzenia ewidencji obdarowanych. Czy przekazane z logo firmy kalendarze, kubki, latarki, długopisy możemy uznać za koszty reklamy? Czy w związku z faktem, że cena jednostkowa przekracza pięć złotych i nie jest prowadzona ewidencja obdarowanych również w przypadku uznania przekazania za koszty reklamy naliczyć podatek VAT?"

Odpowiedź prawnika: Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, przy czym - jak stanowi art. 7 ust. 4 ustawy o VAT - przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kwoty 100 zł), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 października 2007 r., sygn. III SA/Wa 1255/07), jeżeli podatnik przekazuje nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa na cele związane z promocją i reklamą (sprawa przed sądem dotyczyła ulotek, długopisów, kubków i innych podobnych drobnych upominków), a czynność ta jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, wówczas przekazanie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z promocją działalności podatnika nie jest sprzedażą w rozumieniu przepisów VAT.

Zatem, ponieważ przekazanie kontrahentom kalendarzy, kubków, długopisów, latarek z nadrukiem logo firmy może być - naszym zdaniem - uznane za reklamę i promocję firmy, przekazanie to jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a zatem nie może być uznane za dostawę towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, niezależnie od tego jaka jest wartość upominku (prezentu) i czy podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika