Pakiety medyczne a składki na ZUS

Pytanie:

Firma zakupiła zainteresowanym pracownikom dodatkowe pakiety medyczne, które w 70% opłaca pracodawca, natomiast w 30% pracownik (potrącenia na liście płac). Od części finansowanej przez pracodawcę jest odprowadzany podatek dochodowy. Przyznanie świadczeń dotyczących opieki zdrowotnej chętnym pracownikom jest zapisane w regulaminie wynagradzania spółki. Czy powinniśmy odprowadzać składki ZUS od dodatkowych pakietów medycznych, jeśli tak to od jakiej części?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pakiety medyczne a składki na ZUS

27.7.2010

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 Ustawy system ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn.: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 2 lipca 2009 roku, sygn. II BU 29/2008: „Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi wypłacone im w danym miesiącu kalendarzowym wynagrodzenie wraz z tymi składnikami i świadczeniami, które z mocy par. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 1998.161.1106 ze zm., nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek .”  Zgodnie z pkt 26 powyższego paragrafu zwolnione są od składek przychody w postaci korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wobec powyższego należy wskazać, że istnieją następujące przesłanki zwolnienia określonego przychodu z obowiązku wliczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:

1. Istnienie obiektywnej korzyści majątkowej, która ma co prawda charakter majątkowy ale niepieniężny,

2. Korzyść ta musi być przewidziana w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub innych przepisach o wynagradzaniu,

3. Korzyść ma polegać na zakupie usługi po cenach niższych niż detaliczne i nie może być w całości finansowana przez pracodawcę ale wymagana jest forma współpłatności pracownika (choćby niewielka).

Dokonując rozstrzygnięcia czy przychód w postaci kwoty finansowanego przez pracodawcę pakietu medycznego nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu par. 2 pkt 26 rozporządzenia należy powołać się przede wszystkim na tezy zawarte w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2009 roku, sygn. II BU 29/2008, w której stwierdzono, że: „Skoro z treści § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. wynika, że podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody w postaci korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu polegające między innymi na korzystaniu z odpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, to do materii normatywnej tych aktów lub przepisów prawa pracy należy określanie tego rodzaju korzyści materialnych, które są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wprawdzie zgodzić się trzeba, że wyłączenia przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganych przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, następuje wyłącznie w enumeratywnie wskazanych przypadkach w § 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r., ale nie oznacza to, że sytuacje te podlegają restrykcyjnej wykładni zwężającej.”

Tym samym należy uznać, że finansowanie pracownikom pakietów medycznych będzie zwolnione ze składek pod warunkiem spełnienia powyżej opisanych przesłanek. Zwolnienie dotyczy przychodu pracownika w postaci finansowanej przez pracodawcę części zakupu przedmiotowej usługi. 

Potrzebujesz porady prawnej?