Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy i pracownika - Porady prawne

Anonim zgłaszający mobbing

Dostaliśmy anonimowe, nie podpisane pismo informujące o stosowaniu mobbingu w naszej firmie. Czy taki anonimowy list spełnia wymóg wcześniejszego poinformowania pracodawcy o stosowaniu mobbingu, przed (...)

Dostęp do akt osobowych pracownika

Mała firma chce zatrudnić pracownika na umowę o dzieło w celu uporządkowania i utworzenia teczek osobowych dla zatrudnionych pracowników (aktualnie i już niepracujących). Pracownicy mają (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Odmowa podpisania nagany przez pracownika

Pracownikowi udzielono nagany na piśmie odmówił jej podpisania. Czy może odmówić podpisania nagany, czy taka nagana jest ważna?

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu?

Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w domu podczas jego nieobecności z powodu choroby?

Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w domu podczas jego nieobecności z powodu choroby? W/w poinformował przez innego pracownika o swojej chorobie, ale nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego, (...)

Nadgodziny poborcy skarbowego

Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. Po wielkich trudach Urząd (...)

Nagana dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pracownik znajduje się na wypowiedzeniu, teraz znajduje się na zwolnieniu lekarskim, które prawdopodobnie będzie przedłużać do końca wypowiedzenia. W trakcie pracy popełniał bardzo duże błędy (...)

Odmowa wyjazdu na delegację

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na pełny etat. Spółka podpisała umowę na realizację projektu w Afryce. W związku z tym pojawiła się konieczność wysłania pracownika na delegację na okres (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem (...)

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Kara nagany lub upomnienia pracownika

W jakich sytuacjach można na pracownika nałożyć karę upomnienia lub nagany?

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzoną mu sumę pieniężną?

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na wniosek pracodawcy, do którego (...)

Szkolenia BHP dla praktykantów

Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, (...)

Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego

Jakie obowiązki ma nauczyciel dyplomowany?

Kodeks pracy a zachowanie poufności przez pracownika

Jak przepisy Kodeksu pracy regulują zachowanie poufności przez pracownika?

Ochrona działaczy związkowych

Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

Regulamin pracy

Firma \"x\" zatrudniała kiedyś powyżej 20 pracowników, dlatego też miała obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Od jakiegoś czasu zatrudnia już poniżej 20 osób i chciałaby z niego zrezygnować. (...)

Niepełnosprawność a akordowy system pracy

Pracodawca zatrudnia pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością w systemie akordowym. Czy tak osoba może być zatrudniona w takim systemie? Jakie przepisy mówią o sposobie zatrudnienia takiej (...)

Obowiązek informowania ucznia i rodzica o wynikach w nauce

Czy nauczyciel ma obowiązek informowania ucznia i rodzica o wynikach w nauce przed spotkaniem Rady pedagogicznej? Jeśli tak, to w jakim ma to nastąpić terminie? Czy rodzicowi przysługuje jakaś skarga (...)

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika

Pracownik firmy zniesławił klienta przez internet.czy i jakie konsekwencje prawne może ponieść firma jeżeli jej pracownik zniesławił klienta przez internet ?

Obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

Na czym polega obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, o którym mowa w Ustawie o pracownikach samorządowych?

Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego

Jakie są podstawowe obowiązki pracownika samorządowego?

Obowiązki pracodawcy po wykryciu mobbingu

Co powinien zrobić pracodawca jeśli jeden z pracowników stosuje mobbing wobec innego pracownika?

Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

W firmie pracownicy i zleceniobiorcy korzystają z telefonów służbowych. Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia w firmie regulaminu korzystania z telefonów służbowych i czy z pracownikami musi (...)

Wynagrodzenie za dzień ustawowo wolny

Pracownica była cały grudzień do nadal na L4. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło 31.12.2010 r. Pracodawca wypłacił 80% wynagrodzenia za 33 dni. Czy za dzień 25 grudnia ustawowo-wolny powinien (...)

Obowiązek pracownika do oddania odzieży ochronnej

Pracownica zakończyła umowę o z pracę z L4. Nie podpisała karty obiegowej, nie zdała mundurków, które otrzymała w październiku. Na prośbę o oddanie odzieży powołała się na artykuł prawny, (...)

Dozwolone usprawiedliwienie spóźnienia

Moi pracownicy spóźnili się do pracy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, utrudniający dojazd samochodem. Za takie spóźnienie, zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, potrącana jest (...)

Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

Czy można wypowiedzieć warunki pracy kierownikowi zakładu budżetowego wpisując jako przyczynę niezrealizowanie planu budżetowego zakładu za rok 2010?

Kara upomnienia i nagany dla pracownika

W kierowanej przeze mnie instytucji jeden z pracowników dwukrotnie w ciągu kilku miesięcy nie stawił się do pracy. Jednak za pierwszym razem nie wyciągnąłem z tego konsekwencji. Teraz jednak chciałbym (...)

Wymóg organizowania palarni

Po stronie pracodawcy powstaje konieczność wyznaczenia palarni, jeżeli zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. Moja instytucja zatrudnia 23 osoby, jednak 3 osoby są na urlopach macierzyńskich lub (...)

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy (...)

Potrącenie premii a kara upomnienia

W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania (...)

Zaplecze socjalne a praca poza zakładem

Moja żona nosi się z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej i świadczenia usług opiekuńczych w domu klienta. Chce stanąć do przetargu na świadczenie takich usług ogłoszonego przez (...)

Świadectwo pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

Czy osobie zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa z pracodawcą na okres roku) należy wystawić świadectwo pracy w dniu jej zakończenia, czy czekać do końca zwolnienia (...)

Sprzeczność zarządzeń pracodawcy z prawem

Czy pracodawca może wydawać zarządzenia lub regulaminy, które są niezgodne z ustawami lub rozporządzeniami? . Decydenci średniego szczebla niejednokrotnie nie są zainteresowani analizą tych zgodności. (...)

Umowa zlecenie a dieta

Filharmonia na zlecenie kontrahenta wyjedzie na tournee do Francji. Zaangażuje na podstawie umowy zlecenia muzyków doangażowanych, czyli muzyków nie związanych stosunkiem pracy z Filharmonią. Pracownicy (...)

Pakiety medyczne a składki na ZUS

Firma zakupiła zainteresowanym pracownikom dodatkowe pakiety medyczne, które w 70% opłaca pracodawca, natomiast w 30% pracownik (potrącenia na liście płac). Od części finansowanej przez pracodawcę (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika