Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Pytanie:

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w przypadku nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług konsultingowych) by pociągnąć taka osobę do odpowiedzialności w przypadku wykonywania działań konkurencyjnych i/lub powodujących utratę przychodów dla spółki? Na jakiej podstawie można wnieść pozew do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku umowy o współpracę zawieranej między spółką z o.o.  a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą strony mogą w zasadzie dowolnie ułożyć stosunek prawny je łączący (przypominamy jednak o ograniczeniach wynikających z art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego ).

Ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę o zakazie konkurencji można zawrzeć jedynie z pracownikiem, zatem wynikające z tego aktu prawnego konsekwencje będzie można wyciągnąć jedynie wobec osoby pozostającej w stosunku pracy. Także jedynie pracownik jest obowiązany (zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 4 kodeksu pracy) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zatem nie można wymagać od osoby współpracującej na podstawie umowy cywilno-prawnej spełniania tych samych powinności bez wyraźnego zaznaczenia tego w kontrakcie.

Przyjmuje się, że konkurencyjną działalnością jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest więc równoznaczne z działaniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udziałem w przedsięwzięciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnoszą się (lub potencjalnie mogą się odnieść), chociażby częściowo, do tego samego kręgu odbiorców.

Zakazane działania konkurencyjne sankcjonowane przez kodeks spółek handlowych odnoszą się z kolei jedynie do członków jej organów.

Oczywiście, możliwe byłoby dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę współpracującą na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego (art. 415 kc, art. 471 kc), co wymagać będzie m.in. wykazania poniesionej szkody, jednakże polecamy w tym wypadku zawarcie stosownej umowy z wyszczególnieniem praw i obowiązków kontrahenta oraz sankcji za złamanie jej postanowień. Na tej podstawie łatwiejsze będzie nie tylko bieżące egzekwowanie obowiązków od współpracującego przedsiębiorcy, ale także późniejsze udowodnienie przed sądem łamania zakazu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.6.2015

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.

 • 19.1.2016

  Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

  W sytuacji gdy pracownik posiada szczególnie ważne informacje, które w razie ujawnienia mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 9.8.2012

  Zakaz konkurencji w umowach o pracę

  Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, (...)

 • 4.11.2015

  Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

  Współcześnie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z ryzykiem wyszkolenia współ/pracownika, który zdobywszy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, usamodzielnia się i (...)